I. PERIOADA ZILELOR DIN URMĂ
Romani 10:1-13 (Fapte.2:17-18)

A. DEFINIREA ZILELOR DIN URMĂ

Pentru a înțelege însemnătatea expresiei “zilele din urmă”, trebuie să avem în atenție următoarele considerente:

1. Traducerea pe care o folosim

Anumite traducerifolosesc o anumită terminologie, iar altele, o altă terminologie pentru a defini aceleași adevăruri.

2. Contextul în care apare această expresie

Sunt situații în care această expresie definește evenimente petrecute în zilele în care a trăit cel ce a scris-o, sau în care au trăit cei la care acesta a făcut referire, și situații în care această expresie definește evenimente din viitorul imediat, sau cel indepărtat. De aceea, contextul în care apare această afirmație poate defini înțelesul adevărat.

Temă: stabiliți înțelesul expresiei “zilele din urmă”, în funcție de context, din următoarele pasaje:Gen.49:1; Deut.31:29; Dan.8:18;Ier.23:20;30:34; 1Ioan;2:18; 2Tes.2:1-4;Evrei:1:1-2.

3. Modul în care a fost folosită această expresie  

Expresia “zilele din urmă” care apare într-un anume pasaj al Sfintei Scripturi, este uneori repetată și în alte pasaje de către același scriitor, sau este preluată și de alți scriitori ai cărților biblice, care o folosesc într-un context diferit, atribuindu-i uneori chiar șiun înțeles diferit. De aceea, pentru a-i înțelege semnificația, trebuie să analizăm modul în care acești scriitori au folosit această expresie și sensurile noi care i le-au atribuit.

 Temă: stabiliți semnificația și sensul expresiei “zilele din urmă” din următoarele pasaje: Daniel 2:28; 8:23; 10:14;11:29; Ioel 2:28-29; Fapte.2:17-21; Mat.13:13,39.

 4.  Raportul față de persoana și lucrarea Domnului Isus

Evenimentele din zilele din urmă sunt strâns legate de persoana și lucrarea Domnului Isus. Nu vom putea înțelege ce se va întâmpla în “zilele din urmă”, dacă nu cunoaștem planul de mântuire a lui Dumnezeu și nu interpretăm aceste evenimente în armonie cu persoana și lucrareaDomnului Isus. În Sfânta Scriptură Domnul Isus este prezentat ca: Mesia, Mântuitorul, Domnul, Mirele, Judecătorul, Împăratul, Stăpânul și Dumnezeul cel veșnic.

 Temă: stabiliți semnificația expresiei “zilele din urmă”, în raport cu persoana și lucrarea Domnului Isus, prezentată în următoarele pasaje:

Ev.1:1-2;Ioan6:39-40,43,54;12:48;1Pet.1:20;3:9-10;Ap.1:7;19:11-15;20:22-23.

5. Raportul față de viitorul poporului Israel

În Sfânta Scriptură sunt multe profeții referitoare la viitorul poporului Israel. Acestea nu numai că anunță misiunea specifică pe care poporul Israel o va împliniîn zilele din urmă, dar și încadrează evenimentele care vor urma, în timp și spațiu, menționând dușmanii poporului Israel, soarta acestora, modul în care poporul Israel va obține biruința și binecuvântările de care vor avea parte în timpul domniei Domnului Isus.

Temă: stabiliți semnificația expresiei “zilele din urmă” în raport cu viitorul Israelului prezentat în următoarele pasaje: Gen.49:1 Deut.4:30; 8:16;31:29; Dan.8:19;9:24-27; Ier.23:20; 30:24; Ezec.37:1-39:29: Ap.7:4-8;12:1-17:14:1-7.

6.Terminologia folosită de Sfânta Scriptură

În Sfânta Scriptură se întâlnesc mai multe afirmații care definesc evenimentele ce vor avea loc la finalul istoriei. Printre acestea menționăm:

a. zilele din urmă– Mica 4:1;Fapte 2:17;2Tim:3:1-5;Evrei 1:2;2Pet.3:3; Iuda 18;Iac.5:3;1 Cor.15:24;Deut.4:30.

b. vremurile din urmă -1Tim.4:1;Gen.49:1;Mica 4:1 Dan.2:28;Osea 3:5
c. vremea de apoi – Dan.8:19;10:14;Ier.48:47;49:39;1Pet.1:5;Ioan 6:39,40,44,54;12:48

d. în cursul vremurilor– Ier.23:20;30:24;Is.2:2
e. sfârșitul veacului ““ Mat.13:39;10:22;Marcu 13:13;1Cor.10:11;Evrei 9:26;1 Pet.1:20.
f. ceasul de pe urmă -1Ioan 2:18

Temă: comparați afirmațiile întâlnite în Sfânta Scriptură ce definesc evenimentele care vor avea loc la sfârșitul istoriei și descrieți asemănările și deosebirile dintre acestea.

B. SEMNIFICAțIA ZILELOR DIN URMĂ

Atunci când studiem pasajele biblice care arată ce se va întâmpla în zilele din urmă, descoperim că ele fac referire la:

1. VREMEA HARULUI

Termenul “har” (charis) apare de 156 de ori în Noul Testament și definește “favoarea” oferită de Dumnezeu celor păcătoși, care pot fi mântuiți prin credința în Domnul Isus. Vremea harului este o perioadă nedefinită de timp, marcată de:

a. PERIOADA DINTRE PRIMA VENIRE A DOMNULUI ISUS ȘI REVENIREA SA PE NORI

– Venirea Domnului Isus ca MÂNTUITOR

“…la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile.” Evrei 1:2
“…căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.”Ioan 1:17

…..” El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi” 1Pet.1:20
…..” Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” Rom.10:4

…..” Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți Prorocii și Legea. Mat.11:12-13

– Venirea Domnului Isus ca MIRE

…” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.” Mat.25:10

“¦ “Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre, și nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: “Doamne, Doamne, deschide-ne!”, drept răspuns, El vă va zice: “Nu știu de unde sunteți.” Luca 13:24-25

“”Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”Fapte.1:11
…” tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, și alta va fi lăsată.”Mat.24:39-41

… “Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1Tes.4:16-17

 b. PERIOADA LUCRĂRII DUHULUI SFÂNT

– Anunțul lucrării Duhului Sfânt

“În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci.” Fapte 2:17-18

– Lucrarea Duhului Sfânt pentru lume

“Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.  Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea; în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. ” Ioan16:7-11

– Lucrarea Duhului Sfânt pentru cei credincioși

“Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.”Ioan 16:13

..” Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.”1Cor.12:13
“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:12-13

…” Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”2Cor.3:18

….” Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”Gal.5:22-23

– Restrângerea lucrării Duhului Sfânt

…”Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului:mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți.”Luca 17:26 ….” Atunci Domnul a zis: “Duhul Meu nu va rămâne pururi în om,(sau va lupta pururi cu omul), căci și omul nu este decât carne păcătoasă:” Gen.6:3

… “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul.”1Tim.4:1

“¦” Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,  pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. ” 2Tes.2:9-12

c. PERIOADA MÂNTUIRII DIN ROBIA PĂCATULUI

– În zilele din urmă este vremea mântuirii

…” În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci. “¦”¦Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Fapte.2:17-21

– Mântuirea este pentru toți cei ce mărturisesc și cred în Domnul Isus

“¦.”Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.” În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă “oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Rom.10:9-13

– Mântuirea este darul lui Dumnezeu oferit astăzi

“¦”La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Cor.6:2

– Va veni o vreme când pentru mântuire va fi prea târziu

… “Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.”Evrei 4:1

– Vremea mântuirii de sub prezența și urmările păcatului este aproape

“¦”este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. “Romani 13:11-12;Tes.1:10; Rom.5:9; 1Tes.5:9;1 Ioan.3:2

-Cei rămași afară nu mai pot face parte dinmireasa Domnului Isus “¦”Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: “Doamne, Doamne, deschide-ne!”, drept răspuns, El vă va zice: “Nu știu de unde sunteți.”Luca 13:25

…” Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.” Mat.7:22-23

d. PERIOADA BISERICII

– Biserica anunțată

…” tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.  Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Mat.16:18-19

- Biserica constituită

“¦..”Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” Fapte 2:41

– Biserica în misiune

“¦…”voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”Fapte 1:8

– Biserica în suferință

“¦.”Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; și veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu.  Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. “Mat.24:9-13

– Biserica răpită

“¦..” Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți.  Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1Tes.4:15-17

– Biserica slăvită

…”Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,  ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.”Ef.5:25-27

…” Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat.” (Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.)” Ap.19:7-8

– Biserica împărățind

..” Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Ap.21:1-3

“¦”Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor.” Ap.22:3-5

Temă:
prezentați factorii ce definesc perioada harului și arătați ce mărturii dovedesc că vremea harului se identifică cu Zilele din urmă.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.