MINUNI ÎN ISRAEL(6) Reîntregirea neamului lui Israel

0
128

 

Poporul Israel s-a format prin descendenții lui Avraam, căruia Dumnezeu i-a promis că sămânța lui va fi precum stelele cerului.(Gen.15:5).  Apoi, acestă promisiune i-a fost întărită cu mai multe detalii prin legământ, precum:

 “Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.

 Te voi înmulți nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieși împărați.

 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânța ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminței tale după tine.  (Gen.17:4-8; 22:17-18). Înțelegem etapele în care a fost împlinit acest legământ, fiind atenți la:

1.DESCRIEREA SITUAȚIILOR PRIN CARE A TRECUT NEMULUI LUI ISRAEL

Deși lui Avraam, i s-a născut un singur fiu prin promisiune divină, această făgăduință avea să fie împlinită prin cei din următoarele generații,  descendenți ai lui  Isac și Iacov.

Dacă la coborârea în Egipt, toți împreună erau doar șaptezeci (Gen.46:26), sau șaptezeci și cinci de suflete (Fapte 7:14), după o ședere de 400 de ani în acestă țară, numărul evreilor a ajuns la aproape două milioane (Ex.12:37).

Cu toate că o generație a murit în timpul celor 40 de ani ai călătoriei prin pustiu, prin ajutorul  lui Dumnezeu și conducerea lui Iosua, israeliții au intrat în Canaan, și au cucerit această țară. În timpul sutelor de ani care au urmat, numărul acestora a crescut foarte mult, ajungând la apogeul lor numeric și al dezvoltării ca națiune, în vremea împăratului Solomon.

Însă după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a dezbinat, și o mare parte dintre evrei din Regatul de Nord, au fost deportați în Asiria începând cu anul 723-722 în de Hr. (1Cron 5:26).

Numai în timpul lui Sargon al II-lea, potrivit cuneiformelor gravate pe zidurile palatului lui regal, au fost capturați și deportații din Samaria 27.290 de evrei.

Începând cu anul 605 în.Hr. au început deportările spre Babilon și pentru evreii din Regatul de Sud, numit Iuda. Acestea au continuat cu următorul val din anul 597 în.Hr. și s-au încheiat în anul 586 în.Hr. când armatele lui Nebucadnețar au cucerit Ierusalimul și au distrus templul. După acestă dată în Iuda au rămas numai cei bătrâni, bolnavi, și cu             dizabilități.

Numai că atunci când se părea că pentru poporul Israel nu mai exista nici un viitor, Dumnezeu a rânduit o vreme când exilaților din Babilon, li s-a permis să se reîntoarcă în țară.

Aceasta s-a întâmplat în anul 538 în Hr, în urma decretului lui Cirus cel Mare, care a permis evreilor să se întoarcă în Iuda, pentru reconstrucția celui de-al doilea templu.

Reîntoarcerea evreilor în Iuda, a fost numită ”Aliyah” care înseamnă ”ascensiune, sau urcare, definind venirea pelerinilor la Ierusalim, care trebuiau să urce spre Ierusalim și spre muntele templului pentru închinare!

Astfel că primul Aliyah a fost în anul 538 d.Hr. când aproximativ 50.000 de evrei s-au întors în Iuda, sub conducerea lui Zorobabel.

Al doilea Aliyah” a fost condus de către Ezra și Neemia și a avut loc în anul 459, aproximativ după 80 de ani de la prima întoarcere.

Numai că atunci  când totul părea că urmează un nou început al națiunii lui Israel, după 520 de ani, pentru evrei, a urmat cea mai amplă deportare.  După ce a fost  cucerit Ierusalimul și a fost distrus cel de-al doilea templu, de către armatele romane conduse de generalul Titus, evreii fost împrăștiați în toate colțurile imperiului Roman,

Dacă robia egipteană a durat 400 de ani, iar cea babiloniană 70 de ani, robia romană a durat cel puțin 1878 de ani, adică 24-26 de generații.

Cunoscând această tristă realitate, cu siguranță că ne putem întreba: va mai exista un al treilea Aliyah? Se vor mai reîntoarce evreii în țara care le-a fost făgăduită de către Dumnezeu, și va mai fi vreodată o reîntregire a neamului lui Israel?

Pentru a găsi răspuns la această întrebare, trebuie să luăm în considerare:

2.DECLARAȚIILE LUI DUMNEZEU PRIVIND REÎNTREGIREA NEAMULUI LUI ISRAEL

Citind Sfânta Scriptură, descoperim că Dumnezeu a anunțat în repetate rânduri că evreii se vor reîntoarce în țara pe care El le-a promis-o, indiferent de locul în care au fost deportați.

Astfel prima promisiune a reîntoarcerii evreilor în Israel este făcută chiar de Moise, care   i-a anunțat:

” Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău,

 dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ti poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău.

 Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău şi acolo Se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în tara pe care o stăpâneau părinții tăi şi o vei stăpâni; îți va face bine şi te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi.” (Deut.30:1-5)

Aceeași promisiune a fost repetată și de profeți, care au fost mult mai specifici, prevestind:

1. Primul Aliyah, ( reprezentând prima întoarcere a evreilor din robia babiloniană)

Această primă întoarcere a fost prezisă de profetul Ieremia, are a anunțat că va avea loc

SauȘdupă 70 de ani de robie în Babilon, a evreilor deportați din Iuda.

 Dar iată ce zice Domnul: “De îndată ce vor trece șaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini fată de voi făgăduința Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta (Ieremia 29:10),

Această profeție s-a întâmplat întocmai, fiind confirmată de mărturisirea cărturarul Ezra și de realitatea istorică.”

”În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui:

 “Aşa vorbește Cirus, împăratul perșilor: “Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuiește la Ierusalim.” (Ezra 1:1-3). Numai că în scrierile profetice descoperim și anunțul  pentru:

2. Al doilea Aliyah ( întoarcerea celui de-al doilea val de evrei din Babilon la Ierusalim)

 Acest anunț a fost făcut de profetul Isaia care a spus din partea lui Dumnezeu:

” În același timp, Domnul Își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului Său risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. (Isaia 11:11). Acest anunț face referire specifică la evreii care s-au întors din Babilon, sub conducerea lui Ezra și Neemia după 80 de ani de la primul Aliyah, dar în mod ilustrativ prevestește și:

3. Al treilea Aliyah ( întoarcerea evreilor dintre națiunile unde au fost împrăștiați)

Profeția lui Isaia din capitolul 11, este și un anunț al celui de-al treilea Aliiah, deoarece sunt pomenite națiuni noi, de până la capătul pământului și sunt menționate binecuvântări pe care ei încă nu le-au primit:

El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciți; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim,

ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuși.

 Domnul va seca limba mării Egiptului, își va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărți în șapte pâraie, aşa că îl vor putea trece încălțați” (Isaia 11:12-16)

Despre cel de al treilea Aliyah au mai profețit și:

a. Ieremia, care a prevestit:

”De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: “Viu este Domnul care a scos din tara Egiptului pe copiii lui Israel!” Ci se va zice: “Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din tara de la miazănoapte şi din toate tarile unde-i izgonise!” Căci îi voi aduce înapoi în tara lor, pe care o dădusem părinților lor.” (Ier.16:14-15)

Sau:

” De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: “Viu este Domnul care a scos din tara Egiptului pe copiii lui Israel!”

 Ci se va zice: “Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările unde-i izgonise!” Căci îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ier 23:14-15)

b. Ezechiel, care a anunțat:

”Aşa vorbește Domnul Dumnezeu: “Când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfințenia înaintea neamurilor, şi vor locui în tara lor pe care am dat-o robului Meu Iacov.

Vor locui liniștiți în ea, vor zidi case şi vor sădi vii; da, vor locui liniștiți în ea, când Îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară şi-i disprețuiesc. Şi vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.” (Ezech.28:25-26) și din nou:

c. Isaia, care adaugă:

De aceea, aşa vorbește Domnul Dumnezeu: “Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri. (Is.49:22)

Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor?

Căci, pe Mine Mă așteaptă ostroavele, şi corăbiile din Tarsis sunt în frunte ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul şi aurul lor, pentru Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care te proslăvește.

 Străinii îți vor zidi zidurile, şi împărații lor îți vor sluji; căci te-am lovit în mânia Mea, dar în îndurarea Mea am milă de tine. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor şi împărații lor cu alaiul lor.

 Căci neamul şi împărăția care nu-ti vor sluji vor pieri, şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite.” (Is.60:8-12)

Numai că acum,  profeții au anunțat că această nouă reîntoarcere a evreilor în țara lui Israel, nu va mai fi o binecuvântare primită în urma pocăinței și a împlinirii Legământului Mozaic , ci, o intervenție directă a lui Dumnezeu, prin care El să-și înalțe numele, și să dea tuturor națiunilor lumii o dovadă a măreției și a puterii Lui. (Psalmul 102:13; Ieremia 23:3;Isaia 49:22–26; 60:8–12).

În acest fel, Dumnezeu își înalță numele care a fost profanat înaintea națiunilor prin neascultarea și exilul poporului Său (Ezechiel 36:22), și își va demonstra sfințenia (Ezechiel 36:22–23) și credincioșia Sa, indiferent dacă copiii lui Israel, merită sau nu,  această binecuvântare.

Acest al treilea Aliyah  reflectă de fapt, dragostea și mila Lui Dumnezeu față de copiii lui, (Isaia 60:8–10), și față de lumea întreagă pe care intenționează să o răscumpere și să o umple cu adevărul și slava Sa, pentru veșnicie (Psalmul 102:16–22).

Acest act măreț a lui Dumnezeu de ai- strânge în țara lor pe evrei, în vremurile din urmă, reprezintă o mare promisiune pentru Israel și pentru întreaga lume, deoarece anunță venirea în curând a împărăției mesianice.

Deși această întoarcere este una fizică, cu multe aspecte logistice și practice, este un act sacru, deoarece construiește cadrul pentru venirea Împărăției lui Dumnezeu, când slava Domnului  se va arăta încă odată  (Psalmul 102:15–16) și El, va locui în mijlocul lui Israel (Ezechiel 37:26–27: Apocalipsa 21:3).

Faptul că neamurile sunt chemate să asiste la acest proces, este un lucru uimitor și sfânt. Isaia 66:20 descrie faptul că  însăși neamurile îi vor aduce acasă pe evrei și vor fi angajate să aducă jertfe lui Dumnezeu.

Ce perspectivă glorioasă pentru neamul lui Israel; dar se poate oare ca aceste profeții să fie împlinite? Pentru a ne convinge că Dumnezeu a început deja să lucreze, și să împlinească ceea ce a anunțat, urmăriți:

3. DEOVEZILE CARE ARATĂ CĂ A ÎNCEPUT REÎNTREGIREA NEAMULUI LUI ISRAEL

Deși o mare parte a istoriei lor, cei mai mulți evrei au trăit în diaspora, în afara Țării Israelului, în ultimii 120 de ani, Dumnezeu a început să împlinească promisiunile făcute, și să-i adune pe evrei în țara promisă.

Dacă la începutul acestei perioade, cei care s-au întors în Israel, au fost într-un număr neînsemnat, format în mare parte  din coloniștii evrei, care au fost motivați să se întoarcă în Palestina, de persecuția din țările unde erau, și de mișcarea sionistă, odată cu Declarația de Independență, din 14 Mai 1948, 3,4 -4 milioane de evrei au făcut Aliyah, revenind în Israel.

În anul 2006, pentru prima dată în ultimii 1900 de ani, Israelul a devenit casa celei mai mari comunități evreiești din lume, depășind populația evreiască din Statele Unite, atingând aproximativ 5,4 milioane de evrei.

În prezent, Statul Israel, are o populație de 9.408.100 de locuitori, conform ultimului recensământ din septembrie 2021. Aproximativ 74,24% sunt evrei (adică 6.829.000 de persoane), 20,95% sunt arabi (aproximativ 1.890.000 de persoane), în timp ce restul de 4,81% (aproximativ 434.000 de persoane) sunt definite ca „alții”, între care sunt incluse persoane de origine evreiască, dar considerate ne evrei prin lege religioasă, și persoane de origine ne evreiască care sunt membri de familie ai imigranților evrei.

Fiindcă această minune a reîntregirii a neamului lui Israel, S-a petrecut în timp, și aproape fiecare evreu întors în Israel, a experimentat o minune proprie, sau de familie, voi face referire la numai câteva dintre aceste experiențe:

a. Refugiații est-europeni în primii ani ai Israelul

A doua zi după declararea independenței statului  Israel, în data de 15 Mai 1948 cinci state arabe vecine, au declarat război Israelului. Sigur de victorie, Egiptul a cerut arabilor din Palestina, să părăsească temporar țara, până ce armata celor cinci țări arabe, îi va nimici pe evrei și îi va arunca în Marea Mediterană, ștergând astfel Israelul de pe harta lumii.  Acest fapt a condus la o evacuare masivă a 750.000 de palestinieni care au fost strămutați, sau au fugit în țările arabe vecine.

Numai că până la sfârșitul anului 1949, micuța armată israeliană a ieșit învingătoare, și a blocat întoarcerea acestor refugiați la casele lor. De aceea, o minune este nu numai faptul că armata Israelului a învins armata coaliției țărilor arabe, ci, și  faptul că ei au primit o țară liberă de palestinieni , împotriva cărora nici nu au trebuit să lupte.

La acea vreme în Israel erau aproximativ. 500.000 – 600.000 de evrei, și au mai rămas aproximativ 100.000 de palestinieni. Iar  90% dintre acești evrei erau imigranți din Europa de Est.

b. Refugiați din Orient, Asia și chiar Africa

Evreii de pretutindeni au fost bineveniți  în Israel, încă de la fondarea ca națiune. Acest fapt a fost garantat prin ”Legea întoarcerii”, care garanta tuturor evreilor, dreptul de a emigra în Israel, indiferent de țara lor de origine.  În acest context, între anii 1950 și 1960, mulți evrei din Africa de Nord, Irak, Egipt și Iran, au emigrat în Israel.

Unii dintre aceștia au fost motivați să vină în Israel de dorința religioasă, pentru a se închina alături de cei din neamul lor. Alții se temeau că escaladarea conflictelor dintre Israel și vecinii săi arabi, le-ar putea amenința poziția socială, sau chiar existența. „Naționalismul arab din anii 1950 și 60 a fost cu siguranță un impuls major pentru mulți evrei arabi, de a emigra în Israel” unde presupuneau că vor fi în siguranță.

c. Numeroase valuri de imigrație

Începutul anului 1990 a adus o nouă „revoluție demografică”, prin faptul că Uniunea Sovietică care le interzisese multă vreme evreilor să emigreze în Israel, s-a destrămat. Acest fapt a favorizat ca aproximativ  un milion de evrei, să aleagă să se îndrepte către statul evreu. Astăzi se estimează că o optime din populația Israelului, sunt imigranți din fosta URSS.

În același timp, au fost și alte valuri de imigranți din Europa, care au fugit spre Israel din cauza mișcărilor antisemite.

Dacă la începutul imigrației, Israelul era considerat un loc de refugiu, odată cu trecerea anilor, prin dezvoltarea lui, Israelul a devenit o atracție. Mulți dintre milionarii evrei din SUA și Canada, au început să investească în Israel, și-au mutat aici propriile companii, sau au înființat altele noi. Datorită acestui fapt, Israelul a ajuns nu numai o casă a evreilor, ci și un loc de pelerinaj, o zonă pentru turism, și o țară pentru investiții sigure.

În zilele noastre, emigrația evreilor este motivată  de războiul din Ucraina și teama de persecuție, a celor din Rusia.

Agenția Evreiască, care ajută evrei din toată lumea să emigreze în Israel, a spus că 20.500 de evrei, dintr-o populație totală de 165.000, au părăsit Rusia chiar în primele două luni de la începutul războiului în Ucraina.

Ținând cont de toate aceste realități, putem spune că întoarcerea evreilor în Israel, a fost și este un eveniment fără precedent în istoria lumii, Niciodată un popor antic decimat, nu a reușit să-și păstreze identitatea etnică de-a lungul a aproape douăzeci de secole, și să se adune înapoi în patria lor, realizând o reîntregire a neamului.

Acest fapt care a fost profețit în mod specific, și care s-a întâmplat, și se întâmplă, exact așa cum a fost prezis, reprezintă un act miraculos, o minune care se desfășoară sub ochii noștri!  De aceea, suntem provocați să luăm câteva:

 4. DECIZII CARE DERIVĂ DIN MINUNEA REÎNTREGIRII NEAMULUI LUI ISRAEL

Cunoscând felul în care a lucrat și  lucrează Dumnezeu, pentru a-i aduna pe evrei în țara lui Israel, nu-i suficient doar să fim impresionați de această nouă minune care se petrece sub ochii noștri. Aceste mărturii care privesc adunarea evreilor din toate țările unde au fost răspândiți, pentru reîntregirea neamului lui Israel , trebuie să ne ajute să luăm decizia să credem în Dumnezeu. Faptul că evreii se întorc acasă așa cum a anunțat Dumnezeu în repetate rânduri prin profeți, ne arată că Dumnezeu se ține de cuvânt și ce a promis împlinește întocmai.

Apoi, suntem motivați să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru toate lucrările Lui. Îl vedem pe Dumnezeu prin lucrările împlinite de El  în creație, în istorie și prin Hristos, dar El lucrează și astăzi. Trebuie deci să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să putem vedea lucrările Lui și să ne deschidă și gura pentru a-L slăvi și a-L mărturisi.

Fiindcă adunarea evreilor în țara promisă de către Dumnezeu, este un preambul al revenirii Domnului Isus și al Împărăției Mesianice, trebuie să hotărâm să trăim în curăție și în ascultare de Dumnezeu, pentru ca venirea Lui să ne găsească pregătiți.

Dacă întoarcerea evreilor în țara lor are un aspect fizic, acest fapt este o ilustrare a faptului că la un moment știut numai de Dumnezeu Tatăl, cei credincioși vor fi transformați având trupuri slăvite și vor fi și ei  adunați din toate națiunile lumii, pentru   a-L întâlni pe Domnul în văzduh.

Vrei să fii în acestă mulțime, care va fi adunată în Noul Ierusalim? Dacă dorești să fii ajutat, lasă un mesaj la rubrica comentarii.

Fiindcă salutul evreilor din diaspora pentru foarte multă vreme a fost:” La anul la Ierusalim” și acestă așteptare le-a fost împlinită, eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca la venirea Domnului Isus să fim în Noul Ierusalim și de la acestă întâlnire să nu lipsească nimeni!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.