5 dovezi care atestă că Isus este Mesia

0
889

Cele mai multe întrebări cu privire la identitatea Domnul Isus sunt referitoare la divinitatea și mesianitatea Sa. De-a lungul istoriei nu a fost contestată în aceeași măsură umanitatea Domnului Isus, fiindcă sunt multe dovezi care atestă că El a fost om asemenea nouă, dar începând chiar din momentul întrupării și până astăzi, s-au auzit mereu și mereu întrebarea: ”este El cu adevărat Mesia, Fiul lui Dumnezeu?”.

Pentru că această întrebare este tot mai frecventă și în vremea în care trăim, când s-au ridicat mulți profeți mincinoși care își atribuie prerogative mesianice, și pentru că este atât de aproape venirea lui Anticrist, care va avea pretenția că este marele mesia, este potrivit să ne întrebăm asemenea lui Ioan Botezătorul: ” Tu ești Acela (Mesia) care are să vină sau să așteptăm pe      altul ?”

Mesia este un termen ebraic (mașiah) care înseamnă, Unsul sau Trimisul lui Dumnezeu. Corespondentul acestuia în limba greacă este Christos, iar în limba română, Cristos sau Hristos, după traducerea biblică care îl utilizează, având aceeași semnificație. Fără a avea pretenția că voi trata în mod exhaustiv acest subiect, în acest articol voi prezenta cinci dovezi care ne ajută să credem că Isus este Mesia, și crezând în El să avem parte de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă în Numele Lui. Printre aceste dovezi care atestă mesianitatea Domnului Isus, putem enumera:

  1. Momentul nașterii Domnului Isus

Nașterea Domnului Isus nu a fost o surpriză pentru omenire, ci, a fost un eveniment anunțat cu mult timp înainte prin mărturie directă de către Dumnezeu, prin mesajul patriarhilor, sau cel al profeților. Astfel, primul anunț despre nașterea Domnului Isus L-a făcut chiar Dumnezeu Tatăl, în grădina Edenului atunci când a prezis pedepsirea diavolului spunând: ” Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Gen.3:15)

Apoi, acest anunț a fost repetat și completat de patriarhul Iacov, care binecuvântând pe fiii săi a spus despre Iuda:” Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele.” (Gen.49:10).

Profeții au repetat acest anunț arătând că Mesia se va naște din casa lui David (Is.9:6-7; Ps.89:3-4;1 Cron.17:11-14), etc. că se va naște în Betleem, și că îi va avea ca părinți pe fecioara Maria și pe Iosif. (Mica.5:2; Luca 1:26-31).

Pe lângă aceste profeții referitoare la nașterea Domnului Isus, care au inclus spița de neam, părinții, și locul nașterii, mai sunt încă alte aproape 400 de alte profeții care vorbesc despre împrejurările nașterii, evenimentele care vor avea loc la întrupare, reacția contemporanilor Săi, numele și titlurile pe care la va purta, misiunea publică, precum și detalii referitoare la caracterul, viața, moartea și lucrarea Sa.

Toate aceste profeții nu numai că s-au împlinit întocmai în persoana, caracterul și slujirea Domnului Isus, ci, s-au împlinit și la vremea potrivită. Pentru Balaam venirea lui Mesia era undeva departe în timp. Acest fapt a fost confirmat de declarația: “Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. (Num.24:17).

Numai că ceea ce era departe în timp pentru el, Dumnezeu a înfăptuit la împlinirea vremii când s-a întrupat Domnul Isus (Gal.4:4; Evrei 1:1; Luca 2:1-4). La fel, tot la timpul potrivit Domnul Isus și-a început slujirea (Luca 3:1-6), a intrat în Ierusalim (Luca 19:41-42), a murit, și a înviat (Mat.16:21), conform anunțurilor făcute prin cuvântul Scripturilor. Datorită acestui fapt apostolul Pavel a putut mărturisi:” V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1Cor.15:3-4).

Faptul că Domnul Isus a împlinit întocmai și la timpul potrivit toate profețiile făcute despre El, arată că El este Mesia. Fiindcă nici un alt pretins mesia care a trăit cândva în istorie, sau care are să vină în viitor nu a împlinit și nu va putea împlini profețiile despre adevăratul Mesia, concluzia este una singură: Isus este Mesia! Apoi, același adevăr este revelat și de:

2. Modul întrupării Domnului Isus

Întruparea Domnului Isus s-a înfăptuit într-un mod diferit față de cea a tuturor celorlalți oameni. Dacă fiecare dintre noi ne naștem având un tată și o mamă, care prin relația lor împlinesc modul de reproducere hotărât de Dumnezeu, Domnul Isus S-a născut fără a avea un tată pământesc. El S-a născut prin puterea Duhului Sfânt, prin fecioara Maria. Acest mod de a intra în lume, împlinește prevestirea făcută de Dumnezeu Tatăl care a anunțat că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui (Gen.3:15) și cea făcută de profetul Isaia care cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului, a anunțat: ”Iată fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel ( Dumnezeu este cu noi) (Is.7:14)”.

Acest fapt s-a împlinit întocmai așa cum și îngerul Gavril a anunțat-o pe fecioara Maria spunându-i: ” Duhul Sfânt se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35)

Fiindcă nu a avut un tată pământesc, Domnul Isus nu a devenit prin întruparea Sa o nouă persoană, ci, a îmbrăcat doar un trup asemenea nouă. El a rămas Dumnezeu adevărat așa cum îl prezintă apostolul Ioan în prologul evangheliei care îi poartă numele:

” La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3)

Numai că acest Cuvânt veșnic s-a dezbrăcat de slava cerească și S-a limitat la statutul stării umane, pentru a ne arăta pe Tatăl pe înțelesul nostru, și a împărtăși încercările și ispitele pe care și noi le avem. Apoi, luând asupra Sa păcatele noastre, a suportat pedeapsa lui Dumnezeu, pentru ca prin moartea și învierea Sa, noi să avem salvarea și viața veșnică. Aceste adevăruri sunt confirmate de apostolul Ioan, prin afirmațiile:

” Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14)

Și de apostolul Pavel care spune:” El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi și-a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. ” (Fil.2:6-9)

Fiindcă nici un alt pretins mesia nu s-a născut în acest fel, și oricât de mulți alți mesia vor mai fi, nu vor veni în lume asemenea Domnului Isus, suntem motivați să credem că Isus este Mesia! Această convingere este întărită și de:

3. Mărturiile făcute despre Domnul Isus

În Sfânta Scriptură găsim multe mărturii care atestă faptul că Isus este Mesia. Una dintre acestea, a fost făcută chiar de îngerul care a anunțat păstorii din câmpiile Betleemului despre întruparea Domnului, prin mesajul: ”… astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”(Luca 2:11). Îngerul i-a anunțat pe păstori afirmând cu claritate că Cel care S-a născut în cetatea lui David, este Hristos, adică Mesia.

Mărturia acesta este credibilă fiindcă a fost făcută de un înger al Domnului, iar detaliile pe care acesta le-a prezentat despre nașterea Domnului, au fost confirmate de păstori, care după ce L-au întâlnit pe Mesia, au mărturisit că au descoperit toate lucrurile despre prunc, întocmai cum li se spusese.

Cu aceeași identitate a fost anunțată nașterea Domnul Isus atât Mariei cât și lui Iosif. Astfel că îngerul Gavril i-a spus Mariei:

” …iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”(Luca 2:31-33)

Iar lui Iosif, tot îngerul Domnului i-a spus în vis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Mat.1:20-21)

După aceste mărturii care atestă că Domnul Isus este Mesia, pe care le întâlnim chiar la momentul întrupării, sunt multe alte mărturii în acest sens, care au fost făcute în timpul misiunii Sale publice.

Astfel primii ucenici care L-au întâlnit pe Domnul, după experiențele pe care le-au trăit împreună cu El, au mărturisit:” “Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos)” (Ioan 1:41)

Când Ioan Botezătorul i-a trimis pe ucenicii săi să-L întrebe pe Domnul dacă El este Cel care trebuia să vină, răspunsul Domnului a fost:” “Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.”(Luca 7:22), lucrări care confirmă că Domnul Isus a împlinit lucrarea lui Mesia. (Is.35:4-5)

Când apostolul Petru a fost întrebat de identitatea Domnului Isus, acesta a răspuns:” “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” (Mat.16:16). După ce a auzit acest răspuns, Domnul Isus nu l-a contrazis, ci, dimpotrivă l-a felicitat, confirmand astfel adevărul pe care apostolul Petru l-a afirmat prin descoperire divină.

Cînd marele preot i-a cerut Domnului Isus sub jurământ să-și prezinte identitatea, prin întrebarea:” “Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”, Domnul Isus a răspuns: “Da”,”sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” (Mat. 26:63-64).

Alături de toate aceste mărturisiri, cu și mai multă autoritate rămâne declarațiile făcute de însuși Dumnezeu Tatăl, care în momentul botezului, sau al schimbării la față a Domnului Isus a afirmat: ”Acesta este Fiul Meu preaiubit , în care îmi găsesc plăcerea” (Mat.3:17;17:5).

Luând în considerare faptul că îngerii, urmașii Domnului, Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus însuși și chiar vrăjmașii Lui, au mărturisit că El este Hristosul, trebuie să credem și să acceptăm acest adevăr fără tăgadă. La aceste mărturii, putem adăuga însă și:

4. Minunile înfăptuite de Domnul Isus

Pe lângă actul întrupării Domnului Isus care a fost cu adevărat o minune, multe alte minuni au fost înfăptuite de El în timpul slujirii Sale publice. Astfel El a dovedit că are autoritate asupra naturii, înmulțind pâinile, potolind valurile și mergând pe ape, asupra ființei umane, vindecând bolnavi, asupra demonilor, eliberându-i pe cei stăpâniți de puterea întunericului și asupra morții, înviind pe fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain și pe Lazăr.

Toate aceste minuni arată că El are autoritate asupra fiecărui domeniu al existenței, confirmând astfel că împlinește lucrările pe care Mesia avea să le împlinească. Faptul că minunile săvârșite de Domnul Isus sunt o dovadă a mesianității Sale, este anunțat chiar de El, în confruntarea pe care a avut-o cu cei din vremea Lui, cărora Le-a spus:

” cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: “Sunt Fiul lui Dumnezeu!” Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar

dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl.” (Ioan 10:36-38).

Fiindcă nici un alt pretins mesia nu a înfăptuit și nici nu va înfăptui acest fel de minuni, suntem determinați să credem că minunile săvârșite arată că Domnul Isus este adevăratul Mesia. Dar cea mai mare dovadă a mesianității Sale este:

5. Moartea și învierea Domnului Isus

Când unii dintre cărturari și farisei au cerut un semn din partea Domnului ca să creadă în El, Domnul Isus le-a răspuns:

“Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul proorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. (Mat.12:38-39)

Prin acest răspuns Domnul Isus a arătat că asemenea lui Iona va fi în mormânt trei zile și trei nopți, dar a treia zi va învia.

Învierea Domnului Isus a fost folosită ca argument și de apostolul Pavel, care în sinagoga din Tesalonic:” Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. “Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, “este Hristosul.” (Fapte.17:2-3)

Același argument a fost folosit și în fața celor din Atena, cărora le-a spus:

” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”

Evanghelistul Ioan care prin evanghelia sa urmărește să dovedească că Isus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu, își încheie evanghelia concluzionând:” lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20:31).

Dacă la sărbătoarea nașterii Domnului Isus, ai văzut în El numai un prunc demn de compătimire, momentul în care El S-a întrupat, modul în care a venit în mijlocul lumii, mărturiile care au fost făcute despre El, minunile pe care Le-a săvârșit, precum și moartea și învierea Sa, confirmă că El este Mesia. Crede în El și acceptă acest măreț adevăr, pentru ca în acest fel să ai viața în Numele Lui.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.