Faithbook- cartea credinței

0
71

Dacă facebookul este o platformă virtuală care îndreaptă atenția oamenilor asupra imaginilor și a înfățișării, iar fakebookul este un domeniu care include toate lucrurile false, faithbookul este o carte a credinței, deschisă de către Dumnezeu în domeniul spiritual. Înțelegem realitatea, natura, componența și valoarea acestei cărți, precum și binecuvântările de care au parte cei a căror nume sunt scrise în ea, luând în considerare:

1. Prezentarea faithbookului

Faithbookul este o carte a credințai păstrată înaintea lui Dumnezeu, care mai poate fi numită și cartea vieții, sau cartea vieții Mielului. Deși are o natură diferită față de oricare altă carte pe care o cunoaștem, această carte este reală, fiindcă este menționată cu referire directă de opt ori în Noul Testament și de alte opt ori, sub alte numiri, în întreaga Biblie, afară de pasajele în care se face referire la ea, fără a fi menționată.

Pentru prima dată, această carte este menționată în Scriptură chiar de către Dumnezeu Tatăl, atunci când Moise a cerut, să i se șteargă numele din cartea pe care Dumnezeu a scris-o, dacă poporul Israel va fi nimicit. Răspunzându-i acestei rugăciuni, Dumnezeu i-a zis: ”Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea”. Ex. 32:32-33.

Apoi, la această carte a vieții se face referire în șase pasaje specifice din cartea Apocalipsei (Ap.3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 20:15; 21:27), dintre care amintesc doar cele menționate în momentul judecății finale, din fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu, despre care apostolul Ioan a spus: ”Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.”… ”Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap. 20:12,15).

Faptul că este menționată de atâtea ori în Sfânta Scriptură, că la ea face referire Dumnezeu Tatăl, și că va avea un rol preponderent în judecata finală determinând cine vor fi cei răsplătiți și cine vor fi cei pedepsiți, arată că această carte a vieții este reală și deosebit de importantă. Este demnă să fie luată în considerare și o adevărată provocare ca să ne asigurăm că și numele nostru este scris în ea. Dar, dincolo de conștientizarea faptului că această carte a vieții este una reală, descoperim importanța acesteia, prin:

2. Preceptele faithbookului

Înțelegem esența faithbookului, luând în considerare adevărurile descoperite de Sfânta Scriptură referitoare la cartea vieții, precum:

• În Israel era păstrată o carte a spiței de neam în care erau înscriși pe nume toți cei ce erau urmași ai lui Avraam. Toți cei înscriși în această carte a neamului lui Israel, se bucurau de privilegiile temporale ale teocrației. Iar cei ce nu erau scriși, sau erau șterși din acestă carte, erau excluși și de la drepturile cetățenești și cele spirituale, pe care le aveau cei din Israel.
Un exemplu în acest sens este dat de evanghelistul Matei care își începe evanghelia, prezentând cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David și fiul lui Avraam, prezentând genealogia Domnului Isus de la Avraam și până la Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Domnul.

Așa cum în Israel era scrisă o carte în care erau trecuți toți urmașii lui Avraam, Dumnezeu a scris o carte în care sunt trecuți toți urmașii Domnului Isus. Acest fapt este adeverit de apostolul Ioan care arată că toți locuitorii pământului se vor închina înaintea fiarei, și anume: ”toți aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost jungheat” Ap. 13:8;17:8

• Mai sunt și alte cărți afară de cartea vieții, care sunt păstrate înaintea lui Dumnezeu. Între acestea poate fi inclusă o carte de aducere aminte, în care sunt consemnate evenimentele trăite de cei ce-L iubesc pe Domnul (Mal.3:16) și o carte, sau mai multe cărți, ale faptelor săvârșite de locuitorii lumii, care la marea judecată a lui Dumnezeu, vor fi judecați după cele scrise în cărțile acestea. (Ap. 20:12).

Spre deosebire de aceste cărți, cartea vieții este un unicat, fiindcă atunci când este menționată apare totdeauna la singular și este singura carte care generează o deosebire. Cei scriși în ea vor fi salvați, iar cei a căror nume nu va fi găsit scris în ea, vor fi aruncați în iazul de foc. (Ap. 20:15)

• În cartea vieții sunt scrise numai numele celor mântuiți. Înțelegem acesta deoarece atunci când îi definește pe cei scriși în ceruri, scriitorul epistolei către evrei spune: ”v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți.” Evr.12:22-23

Iar atunci când vorbește de acei ce vor locui în cetatea noului Ierusalim, apostolul Ioan arată că: ”nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.” Ap. 21:27

• Înscrierea în cartea vieții a avut loc înainte de întemeierea lumii. Deși sunt multe întrebări referitoare la modul în care Dumnezeu i-a ales pe cei credincioși și le-a scris numele în cartea vieții, și anume: a făcut-o în suveranitatea Sa, sau în atotștiința Sa, în acest articol nu este cadrul potrivit pentru a continua această dezbatere.

De aceea aduc în atenție doar faptul că cei mântuiți au avut numele scrise în cartea vieții înainte de existența lumii, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu care ne spune: ”În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui..” Ef. 1:4 sau:

”toți locuitorii lumii i se vor închina, toți aceea al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului care a fost jungheat” Ap. 13:8

Acest adevăr este repetat și în capitolul 17 al cărții Apocalipsa când este prezentată atitudinea oamenilor ale căror nume nu este scris în cartea vieții, față de fiara care se ridică din adânc: ”toți locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira că fiara era, nu mai este, și va veni.” Ap.17:8

• Deși ștergerea numelui din cartea vieții ridică multe controverse, ceea ce știm însă cu siguranță este faptul că numele celor neprihăniți nu va fi șters niciodată din cartea vieții. De acest fapt au fost asigurați: Moise când Dumnezeu i-a spus: „Pe cel care a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea” Ex.32:33 și credincioșii din biserica din Sardes, cărora Domnul Isus le-a spus: ”Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui”. Ap.3:5

Când David s-a rugat ca numele unora să fie șters din cartea vieții, el s-a referit la cei păcătoși, nu la cei neprihăniți. Și nu putem ști cu exactitate dacă numele acestora au fost scrise cândva și acum urmau să fie șterse, sau David s-a rugat ca numele acestora să nu fie scrise niciodată alături de cele ale oamenilor neprihăniți. El îi cere lui Dumnezeu ca cei păcătoși: ”Să fie șterși din cartea vieții, și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți!” Ps.69:28

După ce am descoperit realitatea existenței cărții vieții și am înțeles esența smnificației acesteia, este important să descoperim:

3. Posibilitatea înscrierii în Faithbook

Înscrierea în cartea vieții nu este meritul nostru, ci un har pe care ni-L oferă Dumnezeu, în meritele Domnului Isus. Apostolul Pavel subiniază foarte bine acest adevăr spunând: ”Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ef. 2:8-9

De aceea înscrierea în cartea vieții este o binecuvântare pe care o pot avea doar cei ce cred în Domnul Isus, sunt născuți din nou prin lucrarea Duhului Sfânt, sunt socotiți neprihăniți pe baza jertfei Domnului Isus, sunt angajați în al sluji pe Domnul, sunt biruitori împreună cu Domnul, nu se închină fiarei și puterii întunericului și umblă în neprihănire. În acest sens aduc în atenție versetele:

”Căci toți au păcătuit, și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea , care este în Hristos Isus” Rom. 3:23-24
”..te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții” Fil.4:3

”Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și-i voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu și a sfinților îngeri”.Ap. 3:5
”toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii , în cartea vieții Mielului, care a fost jungheat”. Ap. 13:8

”Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.”Ap.21:27

Prin toate aceste versete înțelegem că pentru a fi înscriși în cartea vieții, ceea ce a fost mai greu a făcut Domnul Isus, și acum împlinim ceea ce ne revine nouă, dar nu singuri, ci prin ajutorul Duhului Sfânt. Pentru a fi motivați să facem acești pași prin credință, trebuie să luăm în considerare:

4. Privilegiile celor înscriși în faithbook

Prin versetele menționate anterior și prin cele cuprinse în acest articol, înțelegem că cei al căror nume este scris în cartea vieții au parte de salvare din păcat, au biruință împreună cu Domnul, vor fi îmbrăcați în alb, numele lor va fi rostit înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor, vor scăpa de judecata lui Dumnezeu, vor ajunge în slavă împreună cu Domnul și vor locui pe vecie cu Domnul în Noul Ierusalim. Iar la numărul acestor privilegii ar putea fi adăugate multe altele, din viața de aici și din cea viitoare.

Poate ai considerat un privilegiu că numele tău este scris într-un registru de evidență al populației, ca cetățean al României, sau că este înscris într-un registru de membri al unei biserici. Sau, poate te bucuri că numele tău a fost scris printre ale celor ce au reușit la examene, sau pe lista celor ce au fost recompensați cu privilegii în această lume. Chiar dacă te numeri printre aceia al căror nume este scris pe lista celor cu funcții înalte, sau a celor mai bogați oameni ai acestei lumi, toate aceste privilegii nu reprezintă nimic față de cele pe care le au și le vor avea, cei a căror nume este scris în cartea vieții. De aceea fii cu luare aminte la următoarele:

5. Precizări referitoare la faithbook

Cartea vieții încă mai este deschisă astăzi, și ești cuprins și tu în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ca să confirmi înscrierea numelui tău în cartea vieții, fii gata să împlinești prin credință pașii care îți asigură posibilitatea de a avea numele scris în cartea vieții, ca să ai parte de toate privilegiile celor a căror nume este înscris în ea. Dacă ai cont pe facebook și numele tău este înscris în acest sistem virtual, fă-ți cont și în domeniul spiritual, ca numele tău să fie înscris și în cartea vieții.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.