Capitolul 13 – Manifestarea împotrivirii diavolului din zilele din urmă -Fiara care se ridică din mare (anticrist) fiara care se ridică de pe pămâmânt (proorocul mincinos și sistemul mondial păgân

0
140

CAPITOLUL 13

ÎNCEPUTUL SFARSITULUI

Apocalipsa 13:1

(1) Apoi a stătut pe (2) nisipul mării. (3) Și am văzut ridicându-se din mare o fiară (4) cu zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești, (5) și pe capete avea nume de hulă.

1. Și balaurul a stătut pe nisipul mării = cu această afirmație se deschide capitolul 13 din Apocalipsa. Unii traducători includ acest verset la finalul capitolului 12. Alți traducători înțeleg că Ioan este cel ce stă pe nisipul mării; acesta este cazul traducerii în limba română. Totuși, ținând cont de relația dintre capitolele 12 și 13, este mai probabil că balaurul stă pe nisipul mării. Nereușind să-l nimicească pe Copilul de parte bărbătească la naștere, el pune bazele ultimului imperiu-fiară, care va încerca să împiedice domnia Fiului, împotrivindu-se preluării pământului de către El..

Capitolul 13 continuă să ofere motivele pentru care Ioan trebuie să prorocească împotriva multor „noroade, popoare, limbi și împărați”. El se va concentra acum asupra împăraților, în special asupra împăraților care vor forma structura puterii ultimului imperiu-fiară.

2. Nisipul mării, sau marea, după cum spune literalmente textul în limba greacă

3. Și am văzut ridicându-se din mare = acesta pare să fie motivul pentru care balaurul așteaptă pe malul mării. Ioan a descris deja o fiară în Apocalipsa 11:7. Acolo el afirma că acea fiară (conducător) se ridică din adânc și va reuși, în cele din urmă, să-i omoare pe cei doi martori profetici ai lui Dumnezeu. În Apocalipsa 11:7 Ioan spune „fiara”. Aici, în Apocalipsa 13:1, Ioan descrie „o fiară”. Această diferență i-a făcut pe unii comentatori să tragă concluzia că Ioan nu se referă la aceeași ființă descrisă în Apocalipsa 11:7. Aceste verset se referă la o fiară (persoană) cu care cititorii erau familiarizați – fiara escatologică, profețită, care se ridică din adânc. Oamenii știau care va fi misiunea acestei fiare, însă nu-i cunoșteau identitatea, după cum nici noi nu-i cunoaștem identitatea, dar suntem familiarizați cu misiunea ei. Apocalipsa 13:1 se referă la o fiară (un amestec al tuturor împăraților-fiară).

În Apocalipsa 11:7, Ioan se referă la o fiară cu care cititorii săi erau familiarizați în ceea ce privește rolul ei escatologic, fără însă a cunoaște identitatea acelui individ. În Apocalipsa 13:1, Ioan urmărește un alt program, și acesta îi ghidează descrierea făcută. La fel ca în Apocalipsa 12, Ioan descrie o ființă compozită, care reprezintă o persoană. Asemenea balaurului compozit, fiara compozită are

capete, coarne și cununi împărătești. Fiara compozită reprezintă personificarea ultimei fiare (Anticrist), așa cum balaurul compozit reprezenta o personificare a lui Satan.

Totuși, există o diferență. Balaurul compozit avea șapte cununi împărătești, așezate pe șapte capete, și avea zece coarne. Coarnele balaurului nu au cununi împărătești. Daniel 7:24 ne spune că „în ce privește cele zece coarne, din împărăția aceasta (cea de-a patra împărăție din vedenia lui Daniel și cea de-a șaptea împărăție a balaurului) vor ieși zece împărați; și un altul se va ridica după ei…” Strategia balaurului cu zece coarne este diferită de strategia celor șapte imperii-fiară insuflate de Satan.

Fiara compozită are șapte capete și zece coarne cu zece cununi împărătești. Accentul balaurului compozit se îndreaptă spre cele șapte împărății satanice al căror scop primar a fost împiedicarea domniei temporale a Fiului prin uciderea copilului de parte bărbătească la scurt timp după naștere. Accentul principal al fiarei compozite este strângerea celor zece împărați care vor rezulta din ultimul imperiu-fiară.

4. Cu zece coarne și șapte capete, pe coarne avea zece cununi împărătești = sunt aceleași caracteristici care descriu balaurul compozit din Apocalipsa 12:3, însă accentul este altul. Diferă nu numai ordinea cuvintelor, ci și faptul că această fiară compozită are zece cununi pe coarne.

Capetele reprezintă imperii. Coarnele reprezintă împărați. La fel ca în Daniel 7, fiarele (patru împărați/împărății) și cele zece coarne (zece împărați) au semnificație escatologică. Fiarele (împărățiile) vin una după alta, pe când cele zece coarne (împărați) domnesc în același timp. Iată ce spune Daniel 7:8: „M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne”.

Etapa celor zece coarne ale celui de-al patrulea imperiu-fiară este legată direct de scenariul evenimentelor sfârșitului, care vor culmina cu instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Fiara compozită din Apocalipsa 13 ilustrează cea de-a doua fază a planului balaurului. Al patrulea imperiu-fiară din Daniel 7 (adică a șaptea împărăție a balaurului) face parte din prima fază. Cel de-al patrulea imperiu-fiară rezultă în zece coarne/împărați. Aceasta este cea de-a doua fază descrisă în Apocalipsa ca fiind fiara care se ridică din mare. Acest lucru explică de ce fiara compozită are zece cununi pe cele zece capete. Accentul cade pe împărați și nu pe cele șapte împărății inspirate de Satan care nu reușiseră să împiedice răpirea la cer a Copilului de parte bărbătească, imediat după nașterea lui.

5. Pe capete avea nume de hulă = aceasta este o caracteristică nouă a fiarei compozite, care nu apare în ce-l privește pe balaurul compozit. Nu ni se spune ce exprimă acele nume, însă fiecare din cele șapte capete poartă un nume. Acestea sunt nume de hulă, ceea ce arată că se ridică împotriva numelui singurului

Dumnezeu adevărat. Din moment ce cele șapte imperii satanice nu au reușit să împiedice răpirea Copilului de parte bărbătească la cer, probabil numele de hulă exprimă disprețul pe care aceștia îl au față de Dumnezeu.

Apocalipsa 13:2

(1) Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. (2) Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare.

1. Fiara pe care am văzut-o = continuă descrierea fiarei compozite care se ridică din mare. Cuvântul grecesc tharion (fiară) este de genul neutru, deci nu este vorba despre o fiară masculină sau feminină. Toate pronumele care se referă la această fiară sunt de genul neutru, până ajungem la versetul 8. Descrierea acestei fiare dovedește că este o fiară compozită. Această fiară reprezintă suma totală a împărățiilor precedente ostile față de domnia veșnică a lui Dumnezeu. Ioan spune că fiara pe care a văzut-o „se asemăna cu un leopard”. Fiara avea picioare de urs și o gură de leu. Aceste caracteristici animalice nu sunt literale, ci simbolice, reprezentând caracteristicile fiarei. Leopardul este cunoscut pentru viteza sa, ursul este cunoscut pentru labele puternice cu care ucide, iar leul este cunoscut pentru răcnetul lui care îngrozește. Această fiară este iute, are putere și produce un sunet îngrozitor.

Ceea ce Ioan atribuie acestei singure fiare compozite, Daniel a repartizat în mod individual la trei fiare. Daniel 7:1-9 redă o vedenie care implică patru împărați/împărății. Leul (Babilon), ursul (Medo-Persia), leopardul (Grecia), și o fiară greu de descris cu colți de fier (Roma). Importanța biblică a acestor împărați/împărății se leagă de poporul Israel. Programul escatologic al fiarei compozite cuprinde programul istoric al fiecăreia din aceste împărății precedente – împiedicarea domniei temporale a Fiului. Ceea ce Daniel a văzut individual, Ioan vede într-o fiară compozită.

Din descrierea lui Ioan cu privire la fiara compozită lipsește o referire explicită la cea de-a patra împărăție, care era greu de descris și avea picioarele de fier și lut. Totuși, cele zece coarne cu cununi împărătești arată că proorocia lui Daniel despre „zece coarne” își găsește împlinirea. Cel de-al patrulea imperiu-fiară al lui Daniel, care are zece coarne, reprezintă fiara compozită descrisă de Ioan cu șapte capete și zece coarne cu cununi împărătești. Daniel a accentuat cea de-a patra împărăție-fiară, iar Ioan accentuează cele zece coarne. Daniel a subliniat împărăția-fiară originală, pe când Ioan subliniază acea împărăție restaurată, dovedită prin cei zece împărați.

2. Balaurul i-a dat puterea lui… și o stăpânire mare = arată sursa puterii fiarei compozite. Literalmente, textul în limba greacă spune „Și balaurul i-a dat fiarei

puterea lui…” Balaurul (singular) umple de putere fiara compozită. Tot ce este și are fiara compozită, se datorează balaurului/Satan. Luca 4:6 spune: „Și diavolul I-a zis lui Isus, «Ție îți voi da împărățiile lumii și slava lor, căci mi-au fost date mie ca să le dau cui voiesc»”. Ceea ce Îi promisese lui Isus, diavolul oferă acestei fiare compozite: pe pământ nu va fi nimeni să egaleze puterea ei.

Această secțiune creează confuzie, deoarece la o primă privire se pare că Ioan descrie comportamentul fiarei și nu comportamentul fiarei compozite. De asemenea, se pare că ceea ce Ioan atribuie fiarei compozite este, de fapt, ceea ce se întâmplă fiarei. Totuși, fiara compozită și fiara/Anticristul sunt sinonime. După ce fiara/Anticristul supune trei din acești împărați, ei și ceilalți șapte devin una în scop și intenții.

Apocalipsa 13:3-4

(1) Unul din capetele ei părea rănit de moarte; (2) dar rana de moarte fusese vindecată. (3) Și tot pământul se mira după fiară. (4) Și au început să se închine înaintea balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și (5) au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara, și cine se poate lupta cu ea?”

1. Unul din capetele ei părea rănit de moarte = poate că aceasta nu este cea mai bună traducere a textului original, deoarece i-ar putea da cititorului impresia că acest cap n-a fost omorât cu adevărat. Totuși, lucrurile nu stau așa. Textul în limba greacă spune că „unul din capetele fiarei fusese rănit de moarte, dar rana de moarte a fost vindecată”. Expresia „părea rănit de moarte” este aceeași expresie folosită cu privire la Miel (Isus) în Apocalipsa 5:6. După cum Isus a fost omorât cu adevărat, tot așa unul din aceste capete ale fiarei compozite va fi omorât. Nu ni se spune deocamdată în ce fel este omorât.

2. Dar rana de moarte fusese vindecată = confirmă că a avut loc o moarte reală. Textul în limba greacă spune „dar rana morții lui a fost vindecată”. După cum cititorul știe deja, limba greacă este cu mult mai precisă decât traducerile de astăzi. De exemplu pronumele posesiv lui din propoziția „Rana morții lui a fost vindecată” nu se referă la capul lui, ci la fiară. Deci fiara a fost vindecată. Nu este vorba de tămăduirea unei răni, ci de faptul că fiara compozită a trăit după moarte.

3. Tot pământul se mira după fiară = confirmă faptul că un lucru supranatural s-a întâmplat cu fiara compozită. Tot pământul este o figură de stil; nu înseamnă că fiecare persoană de pe fața pământului va face lucrul acesta. Expresia se referă la omenire în general. O majoritate copleșitoare a locuitorilor pământului vor fi uimiți de abilitatea fiarei compozite de a reveni la viață după moarte. Cititorul va observa că, în anumite traduceri, apare și expresia și au urmat fiara, însă aceasta

nu apare în textul original în greacă. Ideea este următoarea: majoritatea oamenilor vor urma fiara compozită după aducerea ei din nou la viață.

4. Au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei = indică rezultatul uimirii și dedicării oamenilor față de fiara compozită. Balaurul a dat domnia asupra pământului acestei fiare, iar reacția oamenilor este să se închine în fața balaurului.

5. Și au început să se închine fiarei = și fiara primește închinarea locuitorilor pământului. Oamenii se închină fiarei pentru suveranitatea ei. Atitudinea lor este exprimată prin cuvintele: „Cine se poate asemăna cu fiara, și cine se poate lupta cu ea?” Întrebarea retorică sugerează că niciun om nu se aseamănă cu fiara compozită. Cea de-a doua întrebare retorică subliniază că, din moment ce fiara compozită este adusă la viață din moarte, nimeni nu îndrăznește să se lupte cu ea. Un dușman care nu poate fi ucis nu poate fi învins. Războiul este inutil. Observați expresia „Cine se poate lupta cu ea?”. În textul original, pronumele este de genul neutru, ceea ce înseamnă că acest verset se referă la fiara compozită și nu la fiara/împărat.

Apocalipsa 13:5

(1) I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și (2) i s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni.

1. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule = este o aluzie directă la Daniel 7:8, 20, unde cornul cel mic are o gură cu care vorbește și hulește. Totuși, fiara compozită din Apocalipsa are o gură ca de leu, adică poate înspăimânta oamenii cu gura lui. Deci expresia „i s-a dat o gură” este o figură de stil, care înseamnă că fiara compozită are ceva de spus. Nu ni se spune cine i-a încredințat fiarei compozite mesajul pe care-l transmite. Totuși, deoarece balaurul i-a dat fiarei compozite toate celelalte trăsături, putem presupune că și cuvintele de hulă i-au fost date tot de către balaur.

2. I s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni = este cel de-al doilea dar pe care balaurul îl oferă fiarei compozite. Balaurul îl poate oferi doar pentru patruzeci și două de luni pentru că aceasta este limita pe care Dumnezeu a stabilit-o.

Această expresie este preluată direct din Daniel 7. Fiara compozită împlinește proorocia lui Daniel. Ioan arată cât se poate de clar că domnia fiarei compozite, domnia fiarei/împărat din adânc, custodia protectoare a femeii și lucrarea celor doi martori profetici au loc toate în același timp.

Apocalipsa 13:6-7

(1) Ea și-a deschis gura și (2) a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. (3) I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și (4) i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam.

1. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu = este punctul culminant al aroganței fiarei compozite. Nemulțumită cu închinarea oamenilor care îi oferă închinarea pe care doar Creatorul o merită, fiara compozită aruncă insulte împotriva lui Dumnezeu.

2. A început să-I hulească Numele, cortul, și pe cei ce locuiesc în el = arată conținutul vorbelor de hulă ale fiarei compozite. A huli Numele lui Dumnezeu înseamnă încălcarea celei de-a treia porunci – „Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău” (Exod 20:7). Această poruncă interzice folosirea Numelui lui Dumnezeu în scopuri rele. A huli cortul lui Dumnezeu înseamnă a vorbi de rău Templul Său. Ioan clarifică la ce se referă când adaugă expresia „cei ce locuiesc în cer”. Cortul lui Dumnezeu se referă simbolic la sfinții îngeri ai lui Dumnezeu. Nu ni se precizează ce spune fiara compozită despre îngeri, dar cuvintele ei Îl insultă pe Dumnezeu.

3. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască = arată că sfinții nu vor primi o protecție garantată în fața fiarei compozite. Ea îi va învinge sau va avea biruință asupra lor. Mai devreme în cartea Apocalipsa, sfinții au fost definiți ca fiind „rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos”.

4. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam = definește limitele autorității fiarei compozite: autoritatea ei este globală.

Apocalipsa 13:8

Și (1) toți locuitorii pământului i se vor închina, (2) toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat.

1. Toți locuitorii pământului i se vor închina = indică o schimbare semnificativă, care nu este evidentă în traduceri. De data aceasta, pronumele este la genul masculin în textul original. Este pentru prima oară când se face referire la fiara compozită printr-un pronume masculin. Acest lucru arată că relația între împărații și împărățiile care formează fiara compozită și ultima fiară sunt atât de strânse, încât se poate vorbi despre ele interschimbabil. Una îndeplinește scopul

celeilalte. O altă schimbare semnificativă este timpul verbelor, care se schimbă de la trecut la viitor.

2. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat = definește cuvântul „toți” din propoziția precedentă. Acest verset se aseamănă cu Apocalipsa 16:8. În ambele cazuri este clar cine sunt cei ce nu se vor închina fiarei: aleșii. Aleșii lui Dumnezeu nu se vor închina fiarei, ceea ce înseamnă că nu vor primi semnul ei, devenind astfel devenind ținta mâniei lui.

Apocalipsa 13:9-10

(1) Cine are urechi, să audă! (2) Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. (3) Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie. (4) Aici este răbdarea și credința sfinților.

1. Cine are urechi, să audă = reprezintă începutul unei observații cu privire la viața sfinților. Această formulă, repetată atât de des în Evanghelii și care încheie fiecare dintre mesajele adresate celor șapte biserici din Asia Mică, ne ajută să stabilim identitatea sfinților.

Teologii au ajuns la un oarecare acord că această formulă cu privire la auzire este înrădăcinată în Isaia 6:9-10. Mesajul lui Isaia către poporul lui Iuda a avut de-a face cu încăpățânarea lor de a nu asculta, a nu înțelege și a nu se pocăi de închinarea la idoli. Pentru aceasta, Dumnezeu a refuzat să le mai descopere Cuvântul Său, ca nu cumva acesta să cadă peste cei care Îl disprețuiesc. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a văzut câțiva credincioși în mulțimea de nelegiuiți. Cei credincioși aveau mare nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, și de aceea El le-a transmis Cuvântul Său în pilde, lucru care le-a permis celor interesați de lucrurile duhovnicești să primească lumină, în timp ce cei disprețuitori au rămas în întuneric. Aceasta este semnificația formulei referitoare la auzire, din Evanghelii. Ea slujește, de asemenea, și ca indiciu textual al faptului că este folosit un limbaj figurat, iar cititorul trebuie să privească dincolo de ceea ce izbește ochiul.

Limbajul figurat din Apocalipsa 13 necesită atenția cititorului, pentru pentru a putea vedea, auzi și înțelege semnificația textului pentru cei credincioși. În mod normal, chemarea la auzire urmează o învățătură dată în pilde. Totuși, în Apocalipsa 13:9-10, lucrurile stau altfel. Aici, cititorul este avertizat că are nevoie de înțelegere spirituală, înainte de învățătura dată în pilde.

2. Cine este rânduit pentru robie, va merge în robie = este prima afirmație pe care cititorul cu pricepere duhovnicească trebuie să o accepte. După ce a schițat misiunea balaurului compozit și a fiarei, Ioan le spune cititorilor că sfinții vor fi o țintă pentru ambele personaje descrise mai sus. Dumnezeu a rânduit ca unii

sfinți să meargă în robie în timpul domniei fiarei compozite. Robia va include, probabil, o prigoană aspră, dar nu neapărat moartea. Cei rânduiți să meargă în robie nu trebuie să caute căi de scăpare: aceasta este voia perfectă a lui Dumnezeu.

3. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia = este cea de-a treia afirmație și, probabil, cea mai dificil de urmat. Dificultatea este creată de structura complexă a versetului în limba greacă. Iată ce spun diverse traduceri în limba engleză.

Traducerea NASB sună astfel: „Cine ucide cu sabia, cu sabia trebuie să fie ucis”.

Traducerea KJV spune: „Cel ce ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia”.

Traducerea NIV spune: „Dacă cineva trebuie să fie ucis cu sabia, cu sabia va fi ucis”.

Noi preferăm traducerea New International Version (NIV) deoarece se este în armonie cu afirmația de mai înainte. În timp ce unii sfinți sunt rânduiți pentru robie, alții sunt rânduiți pentru martiriu. Sabia este instrumentul cu care organele de stat îi execută pe cei vinovați (Romani 13:4). Dumnezeu i-a rânduit pe unii să fie martirizați de mâna statului/guvernului lui Anticrist. Aceasta este voia lui Dumnezeu: cei rânduiți să moară vor muri. Acesta este înțelesul textului. Faptul că într-o zi credincioșii vor fi uciși de sabie, este confirmat în Apocalipsa 20:4. Atât robia cât și moartea prin decapitare fac parte din planul suveran al lui Dumnezeu.

4. Aici este răbdarea și credința sfinților = completează afirmațiile alegorice de mai sus. Această afirmație limpezește lucrurile pentru oricine nu a înțeles încă felul în care credincioșii vor înfrunta prigoana pornită de fiara compozită. Pentru cei pe care Dumnezeu i-a rânduit spre robie, răbdarea (perseverența) este cheia biruinței. Pentru cei rânduiți de Dumnezeu să fie uciși cu sabia, credința va fi secretul biruinței.

Apocalipsa 13:11

(1) Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care (2) avea două coarne ale unui miel și (3) vorbea ca un balaur.

1. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară = aici începe cea de-a doua etapă a descrierii imperiului-fiară. Este singura ocazie când Ioan va numi această persoană fiară. Mai târziu, el va fi identificat drept „prorocul mincinos”. Spre deosebire de fiara compozită, care se ridică din mare, această fiară se ridică din pământ. Semnificația acestei origini pământești nu este cunoscută.

2. Avea două coarne ca ale unui miel = este cea de-a doua caracteristică a celei de-a doua fiare. În general se știe că mieii nu au coarne. Totuși, berbecul are coarne și este traducerea preferată aici. Coarnele reprezintă în mod simbolic puterea și autoritatea. Deci, această fiară are putere și autoritate. Cele două coarne arată că este vorba despre o putere peste medie.

3. Vorbea ca un balaur = arată că, asemeni fiarei compozite, și această a doua fiară primește o gură cu care „să rostească cuvinte de mândrie și hule”.

Apocalipsa 13:12

(1) Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; și (2) făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiare dintâi, (3) a cărei rană de moarte fusese vindecată.

1. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei = aceasta este a patra caracteristică a celei de-a doua fiare. Propoziția poate crea oarecare confuzie: cititorul ar putea crede că a doua fiară lucrează numai în prezența fizică a fiarei dintâi. Totuși, ideea este că cea de-a doua fiară lucrează cu puterea și autoritatea ce i-a fost dată de fiara dintâi.

2. Făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi = este cea de-a cincea caracteristică a celei de-a doua fiare. A doua fiară îi face pe locuitorii pământului să se închine fiarei dintâi.

3. A cărei rană de moarte fusese vindecată = identifică fiara compozită.

Apocalipsa 13:13

(1) Săvârșea semne mari, (2) până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor.

1. Săvârșea semne mari = este cea de-a șasea caracteristică a celei de-a doua fiare. Observați că „semne mari” este la plural, ceea ce înseamnă că va face mai mult de un singur semn. Cea de-a doua fiară este în stare să facă lucruri impresionante și chiar minuni. Textul nu ne spune clar cum face fiara aceste minuni.

2. Făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ = arată limita puterii acestei fiare. Abilitatea de a chema foc din cer pe pământ arată cât de mare este puterea ei. Ea are capacitatea de a-i imita pe prorocii Vechiului Testament. Dacă nu cuvintele ei, cel puțin acțiunile ei îi vor dovedi autenticitatea.

Apocalipsa 13:14

(1) Și amăgea pe locuitorii pământului (2) prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. (3) Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, (4) care avea rana de sabie și trăia.

1. Și amăgea pe locuitorii pământului = este rezultatul campaniei de minuni impresionante a celei de-a doua fiare. Minunile făcute de această persoană îi conving pe locuitorii pământului să asculte de poruncile ei.

2. Prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei = arată explicit că minunile i-au convins pe locuitorii pământului să urmeze poruncile celei de-a doua fiare. Fiara dintâi a dat celei de-a doua fiare autoritatea și abilitatea de a face mari minuni.

3. E a a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei = acesta este rezultatul minunilor convingătoare. Locuitorii pământului sunt îndemnați să facă un chip al fiarei. Scopul acestei icoane este să cinstească fiara. Nu ni se spune explicit în pasaj cum arată această icoană a fiarei.

4. Care avea rana de sabie și trăia = reprezintă cea de-a treia încercare de a identifica fiara compozită. Până acum autorul s-a mai referit de două ori la rana acestei fiare compozite. Totuși, acum este menționat pentru prima dată instrumentul aducător de moarte. Această fiară a fost ucisă de sabie. Sabia este instrumentul morții în pedeapsa capitală.

De-a lungul capitolului 13 este greu să facem o distincție între fiara compozită (împărați) și fiara unică. Apocalipsa 13:3 spune că unul din capetele fiarei avea o rană de moarte. Însă în Apocalipsa 13:13 însăși fiara este rănită, ceea ce sporește dificultatea pasajului.

În vedenia lui Daniel cu chipul cel mare, el îi spune împăratului Nebucadnețar că degetele de la picioare ale statuii vor fi de fier, amestecat cu lut (Daniel 2:40-43). În timpul perioadei fierului din viața statuii, Dumnezeul cerului va întemeia o împărăție cu ajutorul unei pietre desprinse dintr-un munte, împărăție care nu va fi nimicită niciodată (Daniel 2:44-45).

În prezentarea imperiilor-fiară viitoare, din Daniel 7, aflăm că o a patra împărăție-fiară, cea mai îngrozitoare dintre toate, va călca în picioare celelalte națiuni. Al patrulea imperiu-fiară va avea ca rezultat zece împărați. În perioada celor zece împărați, un ultim împărat se va ridica și va birui pe trei din cei zece. Acest împărat biruitor va prigoni apoi pe poporul lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate. Din cartea lui Daniel lipsește orice indiciu că al unsprezecelea împărat va fi ucis. Acesta este un detaliu major prezentat în cartea Apocalipsa, dar absent din cartea lui D

readusă la viață. O a doua întrebare are de-a face cu distanța în timp care separă cele două evenimente: uciderea fiarei și învierea ei.

Ne este extrem de greu să credem că Satan ar avea puterea de a învia pe om din morți. Unii susțin că Anticristul va fi ucis și înviat din morți, însă acest lucru necesită mai multă putere decât au Satan sau Anticristul. Faptul că un asemenea detaliu important lipsește din cartea Daniel are o greutate convingătoare. Nu avem niciun temei biblic pentru a susține că Satan ar avea puterea să învieze morții. De ce s-ar mulțumi Satan cu învierea unei singure persoane? De ce s-ar opri Satan doar la învierea Anticristului? De ce să nu-i învieze pe toți păcătoșii? Acesta ar fi un motiv convingător de a-l urma pe balaur.

Deoarece atât fiara compozită (imperiul roman) cât și fiara (Anticristul) vin la viață, este mai bine să înțelegem că textul vorbește despre restaurarea unei împărății și nu de învierea din morți a unei persoane. Ținând cont că Daniel 7 spune clar că există o relație între picioarele de fier și degetele din fier amestecat cu lut, pare rezonabilă ideea că al patrulea imperiu-fiară va fi repus în funcție sub forma a zece împărați, cele zece degete.

Totuși, Apocalipsa 17 afirmă clar că al optulea împărat-fiară va fi înviat din morți. Deci, atât împăratul cât și împărăția lui sunt aduse la viață din morți. Aceasta va fi cea mai mare înșelăciune a lui Satan. Nu este clar felul în care el va înșela întreaga lume să creadă că împăratul-fiară a fost înviat din morți.

Apocalipsa 13.15

(1) I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, (2) ca icoana fiarei să vorbească, și (3) să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

1. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei = identifică o altă componentă majoră a misiunii celei de-a doua fiare. Nu ni se spune clar de la cine primește cea de-a doua fiară puterea de a da viață chipului fiarei. Nu ni se spune nici cum se va întâmpla lucrul acesta. Faptul că îngerilor și oamenilor le este imposibil să dea viață unor corpuri neînsuflețite sugerează că autorul nu are în minte un înțeles literal al versetului. Este evident că va fi folosit un fel de hocus pocus demonic. Acesta va fi un al doilea eveniment înșelător legat de activitatea împăratului-fiară.

2. Ca icoana fiarei să vorbească = pare să fie unul din scopurile efortului făcut de cea de-a doua fiară. Chipul vorbește. Nu ni se spune clar dacă aceasta este singura calitate omenească insuflată în icoana fiarei. Nu știm dacă icoana va putea să se deplaseze sau să se implice în alte activități specifice oamenilor. Nu

avem niciun motiv de a respinge ideea că vorbele rostite de chipul fiarei vor fi asemeni celei dintâi și celei de-a doua fiare, adică cuvinte de hulă.

3. Să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei = este o exprimare greu de înțeles. Interpretarea logică a cuvintelor ar spune că icoana fiarei vorbește și face ca toți cei ce nu i se închină să fie omorâți. Totuși, în cazul acesta ne-am aștepta ca expresia să spună „și icoana face ca toți cei ce nu i se vor închina să fie omorâți”. O altă posibilă traducere a acestui verset este următoarea: „Și ea (a doua fiară) face ca toți cei ce nu se închină icoanei fiarei să fie omorâți”. Această traducere explică mai bine versetul: nu chipul fiarei dă ordinul, ci cea de-a doua fiară.

Apocalipsa 13:16-17

(1) Și a făcut ca toți: (2) mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, (3) să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și (4) nimeni să nu poată cumpăra sau vinde (5) fără să aibă semnul acesta, (6) adică numele fiarei sau numărul numelui ei.

1. Și a făcut ca toți = în textul original avem pronumele masculin singular, el, ceea ce continuă descrierea misiunii celei de-a doua fiare. Majoritatea comentatorilor sunt de acord că pronumele el se referă la cea de-a doua fiară. Toți se referă la locuitorii pământului.

2. Mici și mari…robi = definește cine sunt toți. Aceste liste arată că niciun segment al societății nu va scăpa atenției fiarei.

3. Să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte = arată locul unde va fi pus acel semn. Este evidentă intenția ca semnul să fie pus și văzut cu ușurință.

4. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde = acesta este scopul semnului. Sancțiunile economice vor fi o chestiune majoră în timpul prigoanei fiarei împotriva poporului lui Dumnezeu.

5. Fără să aibă semnul acesta = ne arată cine sunt cei ce vor putea face schimburi comerciale. Singurele alternative puse în fața locuitorilor pământului vor fi înfometarea sau închinarea în fața fiarei.

6. Numele fiarei sau numărul numelui ei = prin aceasta este identificat concret semnul.

Apocalipsa 13:18

(1) Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul este: șase sute șasezeci și șase.

1. Aici e înțelepciunea = din toate versetele din cartea Apocalipsa, acesta este cel mai greu de înțeles. De-a lungul secolelor, s-au născut tot felul de speculații nefondate pe marginea acestui verset, dovedind încă o dată cât de dificil este de înțeles. Comentatorii Scripturii nu au ajuns la un acord cu privire la sensul acestui verset. Totuși, acest verset mă convinge că Satan își va face cea mai mare lucrare de înșelare în legătură cu acest escatologic împărat/fiară.

Apostolul Pavel scrie în 2 Tesaloniceni 2:8-18

Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, și îl va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.

Falsitatea, minciuna și minunile amăgitoare indică o perioadă de înșelăciune fără egal în istorie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.