FERICE DE CEI ÎMPĂCIUITORI

0
666

 

În această vreme în care vrăjmășia, violența și agresiunea, au cuprins toate domeniile existenței, ca urmași ai Domnului Isus și cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, suntem chemați să avem pace, să trăim în pace și să fim împăciuitori. Înțelegem ce înseamnă această misiune și care sunt binecuvântările care o urmează, având în vedere:

  1. MESAJUL ÎMPĂCIUIRII

Slujba împăcării ne este încredințată chiar de Domnul Isus, care în Predica de pe Munte a spus:

”Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Mat.5:9).

Această rostire nu numai că anunță identitatea celor ce vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu, ci, este și o chemare de a împlini slujba împăcării și de a fi oameni împăciuitori.

Numai că pe lângă chemarea adresată prin mesajul din Predica de pe Munte, suntem îndemnați să fim împăciuitori și prin modelul pe care ni L-a lăsat Domnul Isus. Ca Fiu a lui Dumnezeu, El este Domnul păcii. Acest fapt a fost anunțat de profetul Isaia, care L-a prezentat pe Domnul Isus, în această calitate, spunând:

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”  (Is.9:6-7)

Dar Domnul Isus a venit nu numai să fie Domn al păcii, ci, să și ofere pacea. El însuși I-a salutat pe ucenicii Săi în repetate rânduri, spunându-le”pace vouă”, iar înainte să meargă la cruce, le-a promis pacea, spunându-le:

” Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)

Prin jertfa pe care a depus-o, Domnul Isus a realizat împăcarea dintre om și Dumnezeu, precum și cea dintre oameni și semenii lor. În acest sens apostolul Pavel afirmă:

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;

şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.” (Ef.2:14-18)

Mai mult însă decât atât, la sfârșitul istoriei acestei lumi, Domnul Isus va instaura o împărăție a păcii. Știm aceasta după declarațiile făcute de profetul Isaia care a afirmat că:

El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci” (Is.6:7).

Același adevăr este întărit și de îngerul Gavril, care a anunțat nașterea Domnului Isus, și a spus Mariei:

El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”  (Luca 1:32-33).

Această împărăție a păcii este întemeiată acum în dimensiunea ei spirituală, prin faptul că Domnul Isus domnește în inimile celor credincioși, prin stăpânirea Duhului Sfânt, dar va fi întemeiată și în mod fizic, în timpul celor 1.000 de ani, când Domnul Isus va Domni ca urmaș a lui David, asupra întregului pământ.

Dar, pe lângă chemarea adresată de Domnul Isus prin fericirea a șaptea, modelul pe care El ni L-a lăsat și motivația care ne este data de împărăția păcii care are să vină, în Cuvântul lui Dumnezeu  găsim și alte îndemnuri care ne motivează să fim oameni împăciuitori. Dintre toate acestea, menționez doar spusele apostolului Pavel care afirmă:

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.” (Rom.12:17-21).

După ce am înțeles varietatea mesajului prin care suntem chemați să fim oameni împăciuitori, cu siguranță că dorim să descoperim și:

  1. MOTIVUL ÎMPĂCIUIRII

Este nevoie să fim împăciuitori, deoarece astăzi mai mult ca oricând omul este în conflict cu el însuși. Așa de mulți oameni nu mai sunt mulțumiți de felul cum arată, de starea socială, de lucrurile pe care le-au realizat și de compania celor ce îi înconjoară încât, nu mai au pace, au ajuns în situația în care nu se mai suportă și sunt în pragul de a-și lua viața. Iar, starea de vinovăție generată de păcatele pe care le-au săvârșit, îi împovărează și le răpește orice speranță pentru viitor.

Aceste păcate i-au făcut însă să fie și în vrăjmășie cu Dumnezeu și cu semenii. Despre această situație, apostolul Pavel spune:

aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,  şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;” (Ef.2:12-16).

Vorbind despre lipsa păcii, profetul Isaia spune că:” Cei răi n-au pace, zice Domnul.” (Is.48:22),iar Iacov , fratele Domnului ne atenționează:

”Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.”Iac.4:4).

Pe lângă aceste cauze generale, putem spune că este nevoie de împăcare, și de oameni împăciuitori, fiindcă sunt multe relații rupte în familii: soți care nu se mai împacă cu soțiile, copii care sunt în vrăjmășie cu părinții și părinți care se războiesc cu copiii lor.

Ce să mai spunem despre starea societății în care trăim? Aici întâlnim oameni care se războiesc cu vecinii, patroni care sunt în vrăjmășie cu angajații și angajați care se războiesc cu patronii. Partide care se războiesc între ele și națiuni care se amenință, pregătind astfel cadrul care va genera al treilea război mondial.

Luând în considerare toate aceste situații, cred că nu mai este nevoie de încă un alt motiv, pentru a ne determina să fim oameni împăciuitori. De aceea te îndemn să notezi care sunt persoanele cu care ești în conflict și domeniile în care trebuie să mai lucrezi pentru a instaura pacea. Apoi, fii gata să te implici deplin ca un împăciuitor, aplicând cu atenție:

  1. MODUL ÎMPĂCIUIRII

  Cu toate că mulți oameni își doresc să fie împăciuitori, nu ajung să facă pace în situațiile de învrăjbire și de conflict cu care se confruntă, fiindcă nu procedează corect. De aceea pentru a fi eficienți în procesul de împăciuire, trebuie să fim oameni ai păcii. Pentru aceasta inima noastră trebuie să fie stăpânită de Duhul Sfânt, care să rodească în noi pacea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a vorbit despre acestă virtute spirituală când a spus celor din Galatia:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Gal.5:22-23).

Nu se poate să fii un făcător de pace, dacă ești stăpânit de firea veche, fiindcă la prima provocare, vei reacționa în fire, iar această atitudine, va genera un conflict și mai mare. Așa că înainte de a fi antrenat în a face pace într-o situație de conflict, trebuie ca mai întâi tu însuți să ai pace și să fii stăpânit de Duhul Sfânt.

Apoi, în timpul procesului de împăciuire, trebuie să urmărești pacea. Este o mare ispită ca în acest timp, să urmărești interesele personale, să ascunzi adevărul și să favorizezi pe cineva. De aceea, ca să avem reușită în procesul de împăcare, trebuie să punem în practică îndemnurile adresate de omul lui Dumnezeu David, care spune:

Depărtează-te de rău și fă binele: caută pacea și aleargă după ea!” (Ps. 33:14),

sau, imperativul adresat de scriitorul epistolei către Evrei, prin îndemnul:

Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei 12:14-15).

După ce suntem stăpâniți de pace și suntem angajați în a urmări pacea, apoi, trebuie să ne angajăm să împlinim slujba împăcării. Acesta înseamnă să ierți greșelile și păcatele prin care ai fost afectat, sau pe acelea care au generat starea de conflict. Apoi să restitui paguba pricinuită și valorile datorate, și să mijlocești pentru ca părțile aflate în conflict să ajungă la împăcare și pace. Vom reuși în această slujbă a împăcării, dacă împlinim îndemnurile apostolului Pavel care spune:

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.” (Rom.12:17-19)

Pentru ca acestă împăcare să fie durabilă trebuie ca pentru viitor să fie promovată pacea într-o atmosferă de dragoste, de curăție și de adevăr. Acest fapt este adeverit tot de apostolul Pavel, care ne îndeamnă:

dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.”(Rom.12:20-21).

Aplică fiecare dintre acești pași, și vei fi un făcător de pace, împlinind astfel slujba împăcării. Dacă nu ai nici o predispoziție pentru acest fapt, ia în seamă:

  1. MOTIVAȚIA ÎMPĂCIUIRII

Prin mesajul din Predica de pe Munte, Domnul Isus nu numai că ne-a adresat chemarea de a fi împăciuitori, ci, ne-a descoperit și care este binecuvântarea de care vom avea parte atunci când împlinim această slujire. În acest sens El a spus: ”Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Mat.5:9)

Potrivit acestei declarații, cei împăciuitori vor dobândi un nou statut, fiind chemați, fii ai lui Dumnezeu, dar vor avea și o nouă identitate, fiind asemeni Domnului Isus, Cel ce este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Avem asigurată această binecuvântare nu numai prin rostirea făcută de Domnul Isus în Predica de pe Munte, ci și prin declarația făcută de apostolul Ioan care spune:

Avenit la ai Săi, și ai Săi  nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13).

Dacă relatarea făcută de apostolul Ioan arată modul cum putem ajunge copiii ai lui Dumnezeu, a fi împăciuitor, confirmă și întărește acest fapt.

După ce ai descoperit motivul, modul și motivația împăciuirii, lasă-mă să te întreb: împlinești această slujire? Ești un om care faci probleme, sau care faci pace? Fiindcă sunt fericiți numai făcătorii de pace, caută pacea și dobândește-o prin credința în Domnul Isus și prin lucrarea Duhului Sfânt, care în inima celui credincios, rodește pacea. Apoi angajează-te să fii un făcător de pace, aplicând pașii care pot conduce la pace, pentru ca să ai pace cu Dumnezeu, pace în inima și în casa ta, și pace cu toți oamenii. Numai în acest fel vei avea parte de binecuvântarea de a fi chemat fiu, sau fiică a lui Dumnezeu, asemănându-te cu Domnul Isus.

Poți însă să împlinești acestă slujire nu numai restabilind relațiile rupte pe care le ai cu ceilalți, ci, și ajutându-i pe cei păcătoși să ajungă să aibă pace cu Dumnezeu. Mandatul acestei slujiri este evidențiat de apostolul Pavel, care spune:

” Noi dar, suntem trimiși împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (2Cor.5:20)

De aceea rugăciunea mea pentru tine este ca Dumnezeu să te ajute să ai pace, și să fii un împăciuitor. Apoi, proclamând vestea bună a Evangheliei să-i ajuți și pe alții să găsească pacea cu ei înșiși, pacea cu semenii și pacea cu Dumnezeu. Doamne ajută!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.