Domn al Slavei

29
4190

Domn al vesniciei
Ce pamantul ai creat
Cerul este al Tau templu
Glorie Celui Prea Inalt

Domn al slavei mai sus de galaxii
Tu esti vrednic, vrednic
Universul in veci Te va slavi
Tu esti vrednic, vrednic.

/:Tu esti Domn, ai fost si vei fi:/

Dis de dimineata
Lumina voi intampina
Si in noapte de ma clatin
Al Tau Nume voi chema.

Domn al slavei mai sus de galaxii
Tu esti vrednic, vrednic
Universul in veci Te va slavi
Tu esti vrednic, vrednic.

/:Tu esti Domn, ai fost si vei fi:/

29 COMENTARII

 1. pace doresc daca aveti posibilitatea partitura de la cantarea EU VIN SINGUR IN GRADINA
  MULTUMESC SI DOMNUL SA VA RASPLATEASCA BUNAVINTA

 2. Din adâncul inimii v? salut pe to?i în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu urm?torul verset din Is. 46:10: “Eu am vestit de la început ce are s? se întâmple ?i cu mult înainte ce nu este înc? împlinit. Eu zic:”Hot?rârile Mele vor r?mâne în picioare ?i Îmi voi aduce la îndeplinire toat? voia Mea.”
  În acest verset Dumnezeu ne face cunoscut c? dinaintea începutului El a cunoscut toate lucrurile care se vor petrece în decursul timpului pân? la sfâr?it. ?i nu numai atât: “Eu am spus, ?i Eu voi împlini; Eu am pl?nuit ?i Eu voi înf?ptui.” (Is. 46 :11b).
  Începând cu cap.40 este vestit planul de mântuire: “Suie-te pe un munte înalt, ca s? veste?ti Sionului vestea cea bun?; înal??-?i glasul cu putere, ca s? veste?ti Ierusalimului vestea cea bun?, înal??-?i glasul, nu te teme, ?i spune cet??ilor lui Iuda:”Iat? Dumnezeul vostru! Iat?, Domnul Dumnezeu vine cu putere ?i porunce?te cu bra?ul Lui. Iat? c? plata este cu El, ?i r?spl?tirile vin înaintea Lui.” (Is. 40:6-10).
  Cu adev?rat, El Însu?i a venit ?i ne-a adus mântuirea.

  La începutul timpului, Dumnezeu, ,,”¦pe care nici un om nu L-a v?zut, singurul care are nemurirea” (1Tim. 6:16, Ioan 1:18), a ie?it din plin?tatea Lui de duh, lumin? ?i via?? ?i a p??it într-o form? vizibil? în Gr?dina Eden.
  În 1Împ. 22:13-24 ?i în 2Cr. 18:12-22, prorocul Mica m?rturise?te: “Am v?zut pe Domnul stând pe scaunul S?u de domnie ?i toat? oastea cerurilor stând la dreapta ?i la stânga Lui.” (2Cr. 18:18) ?i relateaz? convorbirea care a avut loc acolo.
  De la bun început Dumnezeu a fost înconjurat de îngeri c?rora El le-a vorbit deja în Gen. 1:26-28, “S? facem om”¦” Îngerii lui Dumnezeu au strigat de bucurie atunci când Domnul a f?cut p?mântul (Iov 38:1-7). Când oamenii s-au seme?it ?i au zidit un turn cu care voiau s? ajung? pân? în cer, Domnul a spus îngerilor “Haidem! S? Ne coborâm ?i s? le încurc?m acolo limba, ca s? nu-?i mai în?eleag? vorba unii altora.” (Gen. 11:7).
  În Gen. 18 Domnul a fost înso?it de doi îngeri atunci când l-a vizitat pe Avraam. To?i trei, Domnul ?i cei doi îngeri, sunt descri?i ca fiind ni?te b?rba?i (vers. 2). Avraam a sp?lat picioarele oaspe?ilor cere?ti, a cerut s? se g?teasc? un vi?el ?i ni?te turte ?i le-a slujit la mas?. Apoi cei doi îngeri au plecat spre Sodoma (cap. 19), dar Domnul a r?mas cu Avraam (18:22). Îngeri precum Gavril, sunt descri?i în Sfânta Scriptur? ca ni?te b?rba?i (Dan. 8:15; 9:21). În Luca 1 îngerul Gavril a stat la dreapta altarului pentru t?mâiere. Acela?i înger a venit la Maria ?i a anun?at na?terea Mântuitorului nostru ( vers. 26-38).
  În Is. 6 citim despre tr?irea puternic? a prorocului, care a m?rturisit “În anul mor?ii împ?ratului Ozia, am v?zut pe Domnul ?ezând pe un scaun de domnie foarte înalt ?i poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii st?teau deasupra Lui”¦” (vers. 1-3). “Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine s? trimit, ?i cine va merge pentru Noi?” Eu am r?spuns:”Iat?-m?, trimite-m?!” (Is. 6:8).
  Din cele ar?tate mai sus reiese clar la cine S-a referit Domnul atunci când a spus “noi”. Domnul a fost întotdeauna înconjurat de îngerii S?i ?i de oastea cereasc?, chiar ?i la darea Legii a?a cum este ar?tat cu claritate în urm?toarele versete: Fapte 7:38+53, Gal. 3:19, Evrei 2:2. De aceea a putut Domnul Dumnezeu s? spun? atunci la început “S? facem om dup? chipul nostru”¦” De la început Dumnezeu a vorbit îngerilor ?i prin îngeri, ?i a vorbit oamenilor ?i prin oameni.
  La na?terea R?scump?r?torului îngerii au cântat: “Slav? lui Dumnezeu în locurile prea înalte”¦” (Luca 2:14). Conform Matei 4:11 îngerii L-au slujit pe Domnul la sfâr?itul ispitirii. Doi îngeri au m?rturisit despre învierea Lui (Luca 24:4). Doi îngeri au anun?at dinainte revenirea Domnului cel înviat (Fapte 1:9-11).
  Prorocului Ezechiel i s-a îng?duit s?-L vad? pe Domnul Dumnezeu ?ezând pe scaunul Lui de domnie ?i având înf??i?area unui b?rbat. El L-a descris în cele mai mici detalii: “Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatr? de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care ?edea pe el”¦ Ca înf??i?area curcubeului, care st? în nor într-o zi de ploaie, a?a era ?i înf??i?area acestei lumini str?lucitoare, care-l înconjura. Astfel era ar?tarea slavei Domnului. Cînd am v?zut-o, am c?zut cu fa?a la p?mânt, ?i am auzit glasul Unuia care vorbea.” (Ez. 1:26,28).

  Dumnezeu se descoper? poporului S?u ?i Bisericii Sale

  “Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca s? cuno?ti c? numai Domnul este Dumnezeu ?i c? nu este alt Dumnezeu afar? de El. Din cer, te-a f?cut s? auzi glasul Lui, ca s? te înve?e, ?i pe p?mânt te-a f?cut s? vezi focul Lui cel mare ?i ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului”¦ S? ?tii dar în ziua aceasta, ?i pune-?i în inim? c? numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer ?i jos pe p?mânt, ?i c? nu este alt Dumnezeu afar? de El.” (Deut. 4:35,36+39).
  Întotdeauna Dumnezeu se descoper? pe Sine poporului S?u ca Singurul Dumnezeu, Cel Ve?nic; celorlalte neamuri El le-a r?mas ascuns. El S-a descoperit în multe feluri pe tot parcursul celor patru mii de ani ai Vechiului Testament, de la Adam pân? la Hristos. Dar numai la începutul Noului Leg?mânt s-a descoperit El ca Tat? în ceruri ?i în Fiul pe p?mânt. De aceea, nici un proroc nu a vorbit despre un Tat? din ceruri ?i cu atât mai pu?in s? fi vorbit unui Tat? din ceruri. ?i totu?i sunt multe f?g?duin?e în leg?tur? cu na?terea Fiului ?i cu înfierea noastr? ca fii ?i fiice ai lui Dumnezeu:
  “Eu îi voi fi Tat? ?i el Îmi va fi fiu.” (2Sam. 7:14, 1Cr. 17:13).
  “Eu voi vesti hot?rîrea Lui”, zice Unsul;”Domnul Mi-a zis: “Tu e?ti Fiul Meu! Ast?zi Te-am n?scut. Cere-Mi, ?i-?i voi da neamurile de mo?tenire, ?i marginile p?mântului în st?pânire!” (Ps. 2:7, 8).
  “Sluji?i Domnului cu fric?, ?i bucura?i-v?, tremurând. Da?i cinste Fiului, ca s? nu Se mânie ?i s? nu pieri?i pe calea voastr?, c?ci mânia Lui este gata s? se aprind?! Ferice de to?i câ?i se încred în El!”
  (Ps. 2 :11, 12).
  “Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la ad?post de orice grij? la ?â?ele mamei mele, de cînd eram la sânul mamei am fost sub paza Ta; din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.” (Ps. 22:9, 10).
  “El Îmi va zice:”Tu e?ti Tat?l meu, Dumnezeul meu ?i Stânca mântuirii mele!” Iar Eu îl voi face întâiul n?scut, cel mai înalt dintre împ?ra?ii p?mântului.” (Ps. 89:26, 27).
  “De aceea, Domnul însu?i v? va da un semn: Iat?, fecioara va r?mîne îns?rcinat?, va na?te un fiu ?i-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” (Is. 7:14).
  În Is. 9:6 ni se spune cine este Fiul: “C?ci un Copil ni s-a n?scut, un Fiu ni s-a dat, ?i domnia va fi pe um?rul Lui; îl vor numi:”Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, P?rintele ve?niciilor, Domn al p?cii.”

  Suntem rândui?i mai dinainte

  “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca s? fim sfin?i ?i f?r? prihan? înaintea Lui.” (Ef. 1:4).
  “Ne-a rînduit mai dinainte s? fim înfia?i prin Isus Hristos, dup? buna pl?cere a voiei Sale.” (vers. 5).
  “În El avem r?scump?rarea, prin sîngele Lui, iertarea p?catelor, dup? bog??iile harului S?u.” (vers. 7).

  Trebuie subliniat înc? o dat?: în timpul Vechiului Testament prorocii ?i poporul Israel L-au cunoscut pe Dumnezeu numai ca singurul Domn/IaHVeH, a?a cum S-a descoperit lor. Denumirea Domnul Dumnezeu/Elohim-IaHVeH este scris? de peste ?ase mii de ori în Vechiul Testament ““ întotdeauna la singular ?i niciodat? la plural. Dumnezeu Însu?i a dat poporului S?u de leg?mânt m?rturisirea de credin??: ,,Ascult?, Israele: Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn”¦” (Deut. 6:4-9).

  La fel g?sim în Vechiul Testament toate f?g?duin?ele care se refer? la Mântuitor ?i la planul de r?scump?rare. Doar prin împlinirea planului S?u de mântuire S-a descoperit Dumnezeu Însu?i ca Tat? în cer ?i în singurul S?u Fiu pe p?mânt. ,,Îngerul i-a r?spuns:”Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, ?i puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va na?te din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1:35).
  ,,Ast?zi în cetatea lui David, vi s-a n?scut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11).
  ,,?i din ceruri s-a auzit un glas care zicea:”Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi g?sesc pl?cerea.” (Matei 3:17).
  ,,Nu m? ?ine”, i-a zis Isus,”c?ci înc? nu M-am suit la Tat?l Meu. Ci du-te la fra?ii Mei, ?i spune-le c? M? sui la Tat?l Meu ?i Tat?l vostru, la Dumnezeul Meu ?i Dumnezeul vostru.” (Ioan 20 :17).
  ,,C?ci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a ?i hot?rît mai dinainte s? fie asemenea chipului Fiului S?u, pentru ca El s? fie cel întîi n?scut dintre mai mul?i fra?i.” (Rom. 8 :29).
  ,,Totu?i, num?rul copiilor lui Israel va fi ca nisipul m?rii, care nu se poate nici m?sura, nici num?ra; ?i de unde li se zicea:”Nu sunte?i poporul Meu”, li se va zice:”Copiii Dumnezeului Cel viu!” (Osea 1 :10).
  Cele dou? f?g?duin?e referitoare la Fiul lui Dumnezeu ?i fiii lui Dumnezeu merg împreun?, a?a cum a v?zut-o Pavel: ,,Dup? cum zice în Osea: “Voi numi”popor al Meu”, pe cel ce nu era poporul Meu, ?i”prea iubit?”, pe cea care nu era prea iubit?. ?i acolo unde li se zicea: “Voi nu sunte?i poporul Meu”, vor fi numi?i fii ai Dumnezeului cel viu.” (Rom. 9:25, 26).
  ,,Eu v? voi fi Tat?, ?i voi Îmi ve?i fi fii ?i fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.” (2Cor. 6 :18).
  ,,Pe voi, care odinioar? nu era?i un popor, dar acum sunte?i poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu c?p?taser??i îndurare, dar acum a?i c?p?tat îndurare.” (1Petru 2 :10).

  Isus Hristos este Domnul

  Am în?eles c? Dumnezeu/Elohim S-a descoperit în Vechiul Testament ca Domnul/IaHVeH. În Noul Testament El S-a descoperit pe Sine în Fiul. Sfânta Scriptur? ne clarific? cine este Fiul:
  ,,Cum mi-a fost dat mie s? vin? la mine maica Domnului meu?” (Luca 1 :43).
  ,,Sufletul meu m?re?te pe Domnul, ?i mi se bucur? duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.” (Luca 1:46b, 47).
  Astfel El este Domnul de la bun început ; ca Fiu, El a fost z?mislit ?i n?scut. Dup? învierea Sa, în Evanghelia lui Ioan El a fost numit doar ,,Domnul”: ,,A alergat la Simon Petru ?i la cel?lalt ucenic, pe care-l iubea Isus, ?i le-a zis:”Au luat pe Domnul din mormânt, ?i nu ?tiu unde L-au pus.” (Ioan 20:2).
  ,,Femeie”, i-au zis ei, “pentru ce plângi?” Ea le-a r?spuns: “Pentru c? au luat pe Domnul meu, ?i nu ?tiu unde L-au pus.” (Ioan 20:13).
  ,,?i dup? ce a zis aceste vorbe, le-a ar?tat mâinile ?i coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, cînd au v?zut pe Domnul.” (Ioan 20:20).
  ,,Ceilal?i ucenici i-au zis deci:”Am v?zut pe Domnul!” Dar el le-a r?spuns:”Dac? nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, ?i dac? nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, ?i dac? nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25).
  ,,Drept r?spuns, Toma I-a zis:”Domnul meu ?i Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28).
  ,,De aceea v? spun c?…nimeni nu poate zice: “Isus este Domnul”, decât prin Duhul Sfânt.” (1Cor.12:3).
  Ca Domn, ca ,,Eu sunt” El era înainte de Avraam. ,,Isus le-a zis: “Adev?rat, adev?rat v? spun c?, mai înainte ca s? se nasc? Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:58).
  Ca Fiu, El m?rturise?te, ,,…?i a?i crezut c? am ie?it de la Dumnezeu. Am ie?it de la Tat?l, ?i am venit în lume; acum las lumea, ?i M? duc la Tat?l.” (Ioan 16:27b, 28).
  ,,”¦?i au cunoscut cu adev?rat c? de la Tine am ie?it, ?i au crezut c? Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:8b).
  ,,”¦de aceea credem c? ai ie?it de la Dumnezeu.”(Ioan 16:30b)
  ,,Sfinte Tat?, p?ze?te, în Numele T?u pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei s? fie una, cum suntem ?i noi.” (Ioan17 :11b).
  Toate f?g?duin?ele ?i preumbririle din Vechiul Testament au devenit ?i devin realitate în cursul Noului Testament.
  R?scump?r?torul trebuia s? fie Fiul lui Avraam ?i Fiul lui David (Matei 1:1).
  El trebuia s? fie Fiul Omului ?i Fiul lui Dumnezeu (Luca 1:35).
  El trebuia s? fie Mielul lui Dumnezeu care ridic? p?catul lumii (Ioan 1:29).
  El trebuia s? fie Mijlocitorul Noului Leg?mânt (Evrei 9 :15).
  El trebuia s? fie Ap?r?torul (1Ioan 2:1, 2).
  El trebuia s? fie Mare Preot (Evrei 2:17).
  Ca singurul Fiu z?mislit de Dumnezeu, El este Cel întâi n?scut dintre mai mul?i fra?i (Rom. 8:29, Gal. 3:26, Evrei 2:11). Trebuie de asemenea s? avem în vedere cum este ar?tat R?scump?r?torul nostru când a devenit om. În ce prive?te întrebarea dac? El a fost Fiul lui Dumnezeu, r?spunsul este ,,”Da”, i-a r?spuns Isus,”sunt! Ba mai mult, v? spun c? de acum încolo ve?i vedea pe Fiul omului ?ezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, ?i venind pe norii cerului.” (Matei 26:64).
  El st? El la dreapta lui Dumnezeu ca Fiul al Omului ?i nu ca o a doua persoan? a dumnezeirii. Aceast? denumire de Fiu al Omului apare de peste ?aptezeci de ori în cele patru evanghelii, dar niciodat? de la primul verset al epistolei c?tre Romani, pân? la ultimul verset al epistolei lui Iuda. În toate aceste epistole El este descris ca Fiu al lui Dumnezeu în leg?tur? cu lucrarea de r?scump?rare încheiat? ?i cu Biserica.
  De aceea nu este scris “Fiul lui Dumnezeu” în Ioan 3:13, ci “Fiul Omului”: ,,Nimeni nu s-a suit în cer, afar? de Cel ce S-a coborât din cer, adic? Fiul omului, care este în cer.”
  În Matei 25:31 citim: “Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu to?i sfin?ii îngeri, va ?edea pe scaunul de domnie al slavei Sale.”
  În Matei 25:1-13 El vine ca Mire ?i fecioarele care sunt preg?tite vor intra cu El în odaia de nunt?.

  Este o necesitate categoric? ?i necondi?ionat? s? citim Cuvântul lui Dumnezeu în mod corect, s?-l a?ez?m la locul potrivit ?i s? primim descoperirea prin Duhul Sfânt. Atunci putem vedea cele trei descoperiri ale lui Dumnezeu ca Tat? în cer, în Fiul pe p?mânt ?i prin Duhul Sfânt în Biseric?. Apoi în?elegem diferitele sarcini pe care le-a împlinit R?scump?r?torul atunci când a devenit om. El poate fi totul în toate: Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, Mielul lui Dumnezeu, cu adev?rat Leul din semin?ia lui Iuda. El este Mijlocitor ?i Ap?r?tor; El este Împ?rat, Preot, Proroc. Binecuvântat s? fie Domnul ?i Dumnezeul nostru care ne-a dat înfierea ca fii în singurul S?u Fiu (Gal. 4:4-7)! Acum suntem copii ai lui Dumnezeu ?i în des?vâr?ire noi vom fi schimba?i în chipul Fiul lui Dumnezeu (1Ioan 3:3:1-3 ?i alte vers.). R?scump?r?torul a devenit om ca noi pentru ca noi s? devenim a?a cum este El la prima înviere.

  Începând cu primul Consiliu de la Niceea (325 d.Hr.) cre?tin?tatea a fost dus? în eroare. Pân? atunci, ca ?i în iudaismul primar, singura credin?? valabil? era cea într-un singur Dumnezeu care nu suferea nici un alt dumnezeu lâng? El (Exod 20 ?i alte vers.). A?a zi?ii “p?rin?i ai bisericii” care veneau din p?gânism ?i-i urau cu to?ii pe evrei, au fabricat un dumnezeu triunic dup? modelul p?gân. În crezul de la Niceea este spus despre Isus Hristos: “”¦Fiul lui Dumnezeu, Unul n?scut, care din Tat?l S-a n?scut mai înainte de to?i vecii. Lumin? din Lumin?, Dumnezeu adev?rat din Dumnezeu adev?rat, n?scut ?i nu f?cut”¦” Nu exist? nici o m?rturie în Biblie despre un asemenea fiu care ar fi fost n?scut de Tat?l în cer înainte de începutul timpului. Aceasta este înv???tura antihristului ?i este contrar? textului din 1Ioan 4:2,3. Fiul lui Dumnezeu a fost z?mislit de Duhul Sfânt. El este “Cel Uns”, Hristosul ?i a fost n?scut la Betleem. Pe întreg parcursul Vechiului Testament, El a fost Domnul/IaHVeH; în Noul Testament noi Îl cunoa?tem ca Fiu ““ IaHshua/Isus. Înv???tura trinit??ii, cu a?a numitele “trei persoane ve?nice”, nu se g?se?te nic?ieri în Biblie. A fost impus? ca cea dintâi dogm? ““ stâlp al bisericii din Imperiul roman ““ ?i a fost adoptat? apoi de toate bisericile cre?tine din lumea întreag?.

  Cuvântul S-a f?cut trup

  Este binecunoscut faptul c? Evanghelia lui Ioan începe cu urm?toarele cuvinte: “La început era Cuvântul ?i Cuvântul era cu Dumnezeu ?i Cuvântul era Dumnezeu.” Expresia “Cuvântul” a fost tradus din limba greac?, unde scrie Logos. În limba ebraic? acolo st? scris îns? cuvântul Dabar, care are trei în?elesuri: a vorbi, a porunci, a relata. Astfel, la început a fost Unul care a vorbit ?i ce a zis s-a f?cut; El a poruncit ?i ce a poruncit a luat fiin??. Pe baza acestora s-a putut scrie istoria crea?iei.
  De aceea, urm?toarele versete se refer? întotdeauna la Unul ?i Singurul Creator care exist?; El este Cuvântul, Cel ce vorbe?te ?i Cel ce ac?ioneaz? ““ El este totul în toate.
  “La început Dumnezeu a f?cut cerurile ?i p?mântul.” (Gen.1.1).
  ,,Cerurile au fost f?cute prin Cuvântul Domnului, ?i toat? o?tirea lor prin suflarea gurii Lui.” (Ps. 33.6).
  ,,C?ci El zice ?i se face; porunce?te ?i ce porunce?te ia fiin??.” (Ps. 33:9).
  ,,Tu ai întemeiat în vechime p?mântul ?i cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.” (Ps. 102:25).
  ,,Toate lucrurile au fost f?cute prin El, ?i nimic din ce a fost f?cut, n-a fost f?cut f?r? El.” (Ioan 1:3).
  ,,?i iar??i: “La început, Tu, Doamne, ai întemeiat p?mântul, ?i cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale;” (Evrei 1:10).
  ,,Vrednic e?ti, Doamne ?i Dumnezeul nostru, s? prime?ti slava, cinstea ?i puterea, c?ci Tu ai f?cut toate lucrurile, ?i prin voia Ta stau în fiin?? ?i au fost f?cute!” (Apoc. 4:11).
  Cuvântul Dabar, care a fost tradus ca Logos, este Domnul Însu?i care s-a f?cut trup ?i a locuit printre noi. Amin.

 3. Domnul este Pastorul meu;nu voi duce li[sa de nimic. El ma paste in pasuni verzi si ma duce la ape de odihna;
  Imi invioreaza sufletul si ma conduce pe carari drepte ,din pricina Numelui Sau.
  Chiar de ar fi sa unbku prin valea umbrei mortii,nu ma tem de nici un rau caci Tu esti cu mine.toiagul si nuiaua Ta ma mangaie .
  Tu imi intinzi masa in fata dusmanilor mei ;
  imi ungi capul cu untdelemn si paharul meu e plin de da peste el
  Da,fericireasi indurarea ma vor insoti in toate zilele vietii mele
  si voi locui in Casa Domnului pana la sfarsitul zilelor mele.
  DOMNUL SA VA BINECUVINTEZE!
  AMIN

 4. SENTIMENT DE VIATA
  Viata e un tainic izvor de sentimente Pe care omul le are -n neprevazute momente; Si chiar daca tristetile ne ar apasa Zambetul pe fata blajin ne va aparea. Necazuri,probleme si dureri amare Ne seaca privirea si o cufunda in mare, Iar apa din juru-i clocoteste furios In horele flamande ale valului spumos. Supararea ne rapeste dulcea rasuflare, O chinuie,o soarbe si o spulbera-n zare, Iar vantul hoinar hain o rapeste, Oscalda in frunze si-n goluri rupestre. Ursuza chemare a stingherului infinit Sopteste urechii ca viata intreaga-i un mit, Vrajeste constiinta ce se zbate-n intuneric Si-aspira spre strigarea codrului feeric. Deznadejdeane seaca dorinta de vindecare Si ne lasa sa putrezim in chinuri amare, Cand durerea cea crunta va sopti unei stele Trgic sa se stinga-n poverile reci si grele. Lipsurile,nevoile,dorintele si visele crunte Ne sorb zambetul dulce de pe buzele plapande Si viata se-ntuneca in undele vechi si triste Ce au uitat de mult timp sperantele fanteziste Cand faci pasul gresit ce soarta ti-l pregateste Sangele ce-ti curge-n vene profund se opreste Si-ngheata tunebru sub carnea obosita Ce se ofileste sinistru sub pielea rancezita. Dar faclia credintei si dragostea lui Isus Ce te-a spalat de pacate pe golgota,sus, Ard pentru tine si prefac in cenusa,vrajit, Durerile si nevoile ce sa te-ncolteasca-au obosit. Atunci cand frica in inima iti este mare, Doar la scumpul tau Isus ai alinare. El ti-a sters lacrima de pe al tau obraz Cand in viata erai la cel mai tragic pas. Te-a luat de mana si strans te-a tinut Pana ai ajuns la un sentiment placut Si atunci cu tine intens S-a bucurat Ca-n El ai gasit un sprijin adevarat. Ti-a spus sa-L iubesti caci si El te va iubi Si de rani si suferinte te va ocroti In cascata fericirii te va scufunda Si calea-I cea sfanta iti va arata. Dar gusta astazi din bunatatea Sa Si balsam de vindecara peste trup iti va lasa. Iata!El sta la usa inimii si bate Si doar daca esti credincios sa intre poate. De acum te va astepta in gloriosul Rai Si vrea ca ce-i mai bun si mai frumos sa ai; Iubirea Lui pe vesnicie ti-o pastreaza Si viata cu bucurie ti-o binecuvinteaza.AMIN

 5. Foarte folositor acest web site… dar daca ar fi si partituri pt pian, vioara, flaut ar fi putin mai…complet 🙂

  Domnul sa va binecuvinteze 😛

 6. am vizitat de mai multe ori aceest sait si am citit foarte multe lucruri a trecut ceva zile pina mam hotarit sa fac un comentariu:sa stiti ca este un sait plin de lucruri bune…felicitari tineti-o tot asa. D-zeu sa va binecuvinteze.si d-l sa binecuvinteze Romania amin

 7. Va rog in numele D-nului sa-mi trimiteti si mie melodia vrednic de cinste.Este melodia mea de suflet si nu am gasito nicaieri pe net.Domnul sa va rasplateasca.

 8. nu stiu melodia aceasta dar imi place foarte mult sa cant si daca nu stiu melodia la o anumita cantare o cant cum cred eu sau ceva de genu………..domnul sa va binecuvanteze si mijto site-ul

 9. eu nu am nici un comentariu dar as vrea daca puteti sa pune-ti pe site cantarea “el e fantana cu ape vii nimik in lume nu-l poate inlocui”asa ceva,daca se poate imi place f mult si nush de unde sa fac rost de ea!!va multumesc si domnu sa va binecuvanteze!!

 10. multumesc, pentru cantarea trimisa, imi pare foarte bine, si am sa o cant in biserica, sper ca nu va deranjeaza ca scriu totul cu litere mici.inca o data multumesc, si iertati daca am cunva greseli gramatice, dar nu mai stiu sa scriu asa bine romaneste.
  GOD BLESS YOU!………………

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.