1 Cor.9:24-27

Acum când au început jocurile olimpice de la Rio, întrebarea multora este: cine va câștiga medalia olimpică? Sportivi din aproape toate țările lumii au venit în Brazilia purtând în suflet dorința de a câștiga medalia cea mai strălucitoare în disciplina sportivă pentru care s-au pregătit.

Sfânta Scriptură arată că există un premiu mult mai prețios decât medalia olimpică, pe care ar trebui să îl câștige fiecare credincios. Acesta este “premiul chemării cerești, oferit de Dumnezeu în Hristos.” (Fil.3:14). Acest premiu reprezintă:


 1. Cununa care nu se poate vesteji

Despre această cununăa vorbit apostolul Pavel, spunând: Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji.(1Cor.9:25).
Domnul Isus a evidențiat același adevăr, atunci când s-a adresat ucenicilor avertizându-i: “Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură” (Mat.6:19-20).

Iar, apostolul Petru îl slăvește pe Dumnezeu pentru măreția acestei răsplătiri, spunând: “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1Pet.1:3-4)

Medalia olimpică se vestejește, fiincă la fiecare patru ani este organizată o nouă competiție, în care cei ce au câștigat o medalie acum, dacă nu se antrenează și nu concurează la aceleași standarde, o pot pierde atunci. Iar recordurile obținute de ei sunt depășite în timp de alți sportivi. Dumnezeu oferă însă o cunună care nu se poate vesteji, fiindcă nimeni nu mai poate lua locul celui ce a câștigat-o, iar valoarea ei este neperisabilă și nu se modificăîn timp.

 2. Cununa bucuriei

Pentru cei ce câștigă o medalie olimpică, bucuria este trecătoare, dar pentru cei ce vor primi premiul chemării cerești, bucuria este veșnică. Apostolul Pavel anticipeazăaceastă bucurie întrebând: “Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.”(1Tes.2:19-20).
Cunoscând această bucurie eternă, el scrie credincioșilor din Filipi, îndemnându-i: “Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă! (Fil.4:4). Iar, această bucurie va fi deplină, deoarece: “El (Domnul Isus) va șterge orice lacrimă din ochii lor(a celor credincioși).” Și în locul de slavă “moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”(Ap.21:4)

 

3. Cununa neprihănirii

Dacă cei ce câștigă o medalie olimpică rămân cu aceeași natură păcătoasă, fiind stăpâniți de vicii și păcate, cei ce vor primi premiul chemării cerești, vor fi îmbrăcați în neprihănire. Apostolul Pavel a fost sigur de această cunună a neprihănirii, despre care a mărturisit:
“M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim.4:7-8).
Iar apostolul Ioan aratămăsura în care cei credincioși vor fi schimbați spunând: “Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este.” (1Ioan.3:2)

 4. Cununa slavei

Pentru cei ce câștigă o medalie olimpică ovațiile sunt trecătoare, iar răsplătirile sunt potrivite cu bogăția țării din care provin. Cei ce vor câștiga premiul chemării cerești, vor avea parte însă de o slavă cerească, care nu poate fi descrisă în cuvinte.

Apostolul Petru a arătat că cei ce păstoresc turma lui Dumnezeu, de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine și făcându-se pildă turmei, când se va arăta Păstorul cel mare, vor căpăta cununa, care nu se poate vesteji a slavei. (1Pet.5:2-4).

Iar apostolul Pavel, a anunțatmăreția slavei în care vor fi îmbrăcați cei credincioși,  spunând că: ..” cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale”¦” (Fil.3:20-21) și a evaluat că:“… suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.”(Rom.8:18).

 Â 5. Cununa vieții

Oricât de mare ar fi bucuria câștigării unei medalii olimpice, această bucurie este umbrităde durerea cauzată de boli, suferințe și moarte. Nicunul dintre cei ce au câștigat o medalie olimpică nu poate avea reușită și în fața morții. Biblia spune că:””¦ toți au păcătuit (chiar și cei ce au câștigat medalia olimpică) și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”(Rom.3:23), iar; “plata păcatului este moartea”(Rom.6:23).

Însă cei ce vor câștiga premiul chemării cerești, vor avea parte de cununa vieții. Această cunună este promisă celor ce rămân credincioși până la moarte (Ap.2:20) și reprezintă viața veșnică pe care o avem în Hristos.Viața veșnică este oferta lui Dumnezeu, descoperită prin cel mai cunoscut verset al Bibliei:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. (Ioan 3:16), și o pot avea doar cei ce îl au pe Hristos:” Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.” (1Ioan 5:11-12).

Ce premiu măreț! Acesta cuprinde cununi pe care numai Dumnezeu ni le poate oferi. Dacă dorim să avem parte de acest premiu, trebuie să descoperim cine se califică pentru a-l primi. Cercetând Scripturile descoperim că marele premiu al chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos, poate fi primit de:

 a. Cei ce se angajează în competiția cerească

Sunt mulți care deși își doresc premiul chemării cerești, sunt angajați într-o altă competiție. Ei aleargă în cursele lumii, fiind angajați în competiția modei, a poziției sociale, a posesiunilor materiale și a păcatului. Pentru a câștiga premiul chemării cerești, aceștia trebuie să-și schimbe competiția. Să renunțe la competiția lumii și să se angajeze în competiția cerească.

În acest sens, este un exemplu pentru noi, apostolul Pavel, care după ce a alergat pe drumurile lumii, a ales să meargă pe urmele lui Hristos și să se avânte spre premiul chemării cerești (Fapte.9:1-22;Fil.3:34-15). Această schimbare a avut loc în momentul întâlnirii cu Hristos, care a devenit pentru el nu numai Domn și Mântuitor personal, ci și un model de viață, cu care a dorit să se asemene și pe care a ales să-L urmeze.

Dacă alergi în competiția lumii, acum este un moment potrivit în care să-L alegi pe Hritos prin credință și să te angajezi în competiția cerească, împlinind astfel îndemnul apostolului Pavel care i-a motivat pe credincioșii din Filipi spunând:

“Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutândsă-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred ca l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte,  alerg spre ținta, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.” (Fil.3:12-15).

 b. Cei ce se antrenează pentru slujirea cerească

Ca să câștigi o medalie nu este suficient numai să te înscrii în competiție, ci, trebuiesă și te antrenezi și să participi activ în concurs. Și pentru a primi premiul chemării cerești, nu-i suficient numai să te angajezi în această competiție spirituală, ci, trebuie să și te antrenezi pentru a te echipa și a pune în slujbă darurile cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Apoi să slujești lui Dumnezeu cu tot devotamentul, respectând regulamentul competiției.

Pentru cei credincioși echiparea este realizată de Duhul Sfânt, prin slujirea acelor ce au fost rânduiți de Dumnezeu ca slujitori în Biserică, iar regulamentul care fixează norma de trăire și slujire este Cuvântul lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel a exemplificat acest lucru spunând: “Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capată premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji.
Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi sa fiu lepădat.” (1Cor.9:25-27).

Exemplul apostolului Pavel ne arată că cei ce s-au angajat în competiția spirituală și alergă pentru premiul chemării cerești sunt antrenați și în echiparea spirituală și în slujire, respectând regulamentul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a nu fi descalificați.

c. Cei ce se aventurează spre răsplătirea cerească

Primesc medalia olimpică cei care în competiție ajung până la capăt, trecând linia de sosire, sau câștigă finala. Și premiul chemării cerești este oferit acelor ce ajung până la capăt, isprăvind alergarea, păzind credința și biruind orice obstacol. O dovadă în acest sens este mărturisirea apostolului Pavel care a spus:
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”(2 Tim.4:7-8)
Și scriitorul epistolei către Evrei ne îndeamnă să biruim piedicile și să ne aventurăm să mergem până la capăt, spunând:
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.”(Evrei 12:1). Iar Domnul Isus i-a încurajat pe credincioșii din Biserica din Smirna să nu renunțe în fața necazurilor, prin promisiunea:” Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții” Ap.2:10/c.
Știind cine sunt cei ce vor câștiga marele premiu al chemării cerești, te întreb: ești angajat în competiția lumii, sau în alergarea pentru câștigarea premiului ceresc? Dacă te vezi prins în cursele lumii, alege astăzi să-L urmezi pe Hristos și să te antrenezi activ în echipare și slujire, aventurându-te spre răsplătirea cerească, pentru ca la sfârșitul alergării, să poți primi Marele Premiu al chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.